SON DAKİKA
haberL haberR
« ANA SAYFAYA DÖN
Ana Sayfa » Spor » Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı özeti
29.09.2013 00:31

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı özeti

Çalkantılı geçen haftada birlik görüntüsünü kaybeden Aslan 6.haftada 4'üncü beraberliğini aldı yine bir puanla yetindi.
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı özeti
Paylaş
Tweet
Paylaş
Gönder
Yazdır
A
A
Terim’siz Aslan maça fırtına gibi başladı. Bruma’nın enfes futbolu ve asistini, Engin’in müthiş plasesiyle gelen gol tamamladı. İkinci yarı roller değişti. Çaykur Rize, Tevfik’le eşitliği yakaladı. Selçuk ikinci sarıdan atıldı. Burak yine kaçırdıklarıyla saç-baş yoldurdu.

Ya­ra­lı Ga­la­ta­sa­ray, Spor To­to Sü­per Lig’in 6. haf­ta­sın­da Ri­zes­por ile koz­la­rın Türk Te­le­kom Are­na Sta­dı’nda pay­laş­tı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar, rak­bi­ne oran­la da­ha is­tek­liy­di.

12. DA­Kİ­KA: Sel­çuk İnan’ın sol­dan yap­tı­ğı or­ta­da, ce­za sa­ha­sın­da Drog­ba’nın ka­fa vu­ru­şu­nu ar­ka di­rek­te ta­mam­la­mak is­te­yen Bu­rak Yıl­maz’ın ye­ti­şe­me­di­ği top, au­ta git­ti.

14. DA­Kİ­KA: Ça­lım­lar­la iler­le­yen Bru­ma pa­sı­nı Sne­ij­der’e ve­rir­ken, bu fut­bol­cu bek­let­me­den sol­dan ce­za sa­ha­sı­na gi­ren Bu­rak Yıl­maz’ı gör­dü. Bu­rak’ın kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da yap­tı­ğı vu­ruş­ta, top ka­le­ci Ser­kan’dan dön­dü.

18. DA­Kİ­KA: Bru­ma’nın pa­sıy­la ce­za ya­yı önün­de top­la bu­lu­şan En­gin, sol aya­ğıy­la yap­tı­ğı şık vu­ruş­la me­şin yu­var­la­ğı ağ­lar­la bu­luş­tur­du: 1-0.

27. DA­Kİ­KA: Ali Ad­nan’ın ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan kul­lan­dı­ğı ser­best vu­ruş­ta, top az fark­la yan­dan git­ti.

32. DA­Kİ­KA: Sel­çuk İnan’ın sol­dan or­ta­sın­da, ce­za sa­ha­sın­da ar­ka di­rek­te Drog­ba’nın vu­ru­şu is­te­di­ği gi­bi ol­ma­yın­ca top dı­şa­rı çık­tı.

45+1. DA­Kİ­KA: Am­ra­bat’ın sol­dan or­ta­sın­da ce­za sa­ha­sın­da Bu­rak Yıl­maz’ın to­pu­ğuy­la ge­ri çı­kar­dı­ğı to­pa Bru­ma’nın ge­ri­den ge­le­rek yap­tı­ğı sert vu­ruş­ta, me­şin yu­var­lak üst­ten au­ta git­ti.

47. DA­Kİ­KA: Ali Ad­nan’ın sol­dan or­ta­sın­da, Cenk’in göğ­süy­le in­dir­di­ği to­pa Kwe­uke’nin ce­za sa­ha­sı dı­şın­da yer­den yap­tı­ğı vu­ruş­ta, me­şin yu­var­lak yan di­rek­ten oyun ala­nı­na dön­dü.

55. DA­Kİ­KA: Ri­zes­por be­ra­ber­li­ği sağ­la­dı. Ser­can Ka­ya’nın sol­dan kul­lan­dı­ğı kor­ner atı­şın­da, ön di­rek­te Tev­fik Kö­se ka­fa vu­ru­şuy­la to­pu fi­le­le­re gön­der­di: 1-1.

65. DA­Kİ­KA: Bru­ma to­pu mü­sa­it du­rum­da bu­lu­nan Bu­rak Yıl­maz’a çı­kar­dı. Ka­le­ci Ser­kan’ın da ka­le­si­ni terk et­ti­ği po­zis­yon­da Bu­rak Yıl­maz vu­ru­şu­nu ya­par­ken, Ali Ad­nan son an­da me­şin yu­var­la­ğı çiz­gi üze­rin­den çı­kar­dı.

71. DA­Kİ­KA: Ga­la­ta­sa­ray Bu­rak Yıl­maz ile çok önem­li bir fır­sat­tan ya­rar­la­na­ma­dı. Am­ra­bat’ın sağ­dan or­ta­sın­da, al­tı­pas­ta boş po­zis­yon­da top­la bu­lu­şan Bu­rak Yıl­maz, kö­tü bir vu­ruş ya­pa­rak me­şin yu­var­la­ğı üst­ten au­ta gön­der­di.

Islıklandı

Ri­ze­spor kar­şı­sın­da sa­yı­sız gol fır­sa­tın­dan fay­da­la­na­ma­yan Bu­rak Yıl­maz, ta­raf­tar­la­ra ade­ta saç baş yol­dur­du. İkin­ci ya­rı­da ye­ri­ne Umut Bu­lut’a bı­ra­kan mil­li fut­bol­cu, oyun­dan çı­kar­ken tri­bün­ler ta­ra­fın­dan ıs­lık­lan­dı.

FATİH TERİM ‘BIRAKMAYIN’ DEDİ

Ga­la­ta­sa­ray’ın Ri­zes­por ma­çın­da­ki tek­nik so­rum­lu­su Cla­udi­o Taf­fa­rel ba­sın top­lan­tı­sın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Fa­tih Te­rim’in ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan ta­kı­mı na­sıl mo­ti­ve et­ti­niz?” so­ru­su­na ce­vap ve­ren Taf­fa­rel “Onun­la ta­kım ara­sın­da özel bir bağ var­dı. Bi­zim de bir şe­kil­de bu du­ru­mu ke­na­ra bı­ra­kıp ma­ça ha­zır­lan­ma­mız la­zım­dı.

Ka­çan gol­le­ri, alı­nan bir pua­nı mo­ti­vas­yo­na bağ­la­ma­mak la­zım” de­di. Te­rim hak­kın­da açık­la­ma­la­rı­na de­vam eden Taf­fa­rel, “Te­rim’e te­şek­kür edi­yo­rum. Be­ni Ga­la­ta­sa­ray’a ikin­ci kez ge­tir­di. Ka­le­ci an­tre­nö­rü de­ne­yi­mim ol­ma­ma­sı­na rağ­men ba­na gü­ven­di.

Ho­ca bi­ze ta­kı­mı yal­nız bı­rak­mama­mı­zı söy­le­di. Ne ola­ca­ğı­nı gö­re­ce­ğiz. Ay­rıl­dı­ğı gün bi­le bi­ze an­tren­man prog­ra­mı­nı ve bir­çok şe­yi bı­rak­tı. Ay­rıl­dı­ğı gün bi­le Çay­kur Ri­zes­por ma­çın­da ta­kı­mın na­sıl oy­na­ya- ­ca­ğı­nı dü­şün­dü. Onun ol­ma­sıy­la, ta­kı­mı ha­zır­la­ma­sıy­la bi­zim­ki­si bir ola­maz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

En­gin 21 ay son­ra

Aslan’ın bu se­zon söz­leş­me­si­ni ye­ni­le­di­ği En­gin Bay­tar, gol ses­siz­li­ği­ni boz­du. Tec­rü­be­li fut­bol­cu, 21 ay son­ra Sa­rı-Kır­mı­zı­lı for­ma­ya gol at­tı. En­gin, Ga­la­ta­sa­ray’da­ki son go­lü­nü 14 Ocak 2012 yı­lın­da Ka­rü­büks­por’a at­mış­tı. Bu ara­da Ri­zes­por ge­ri­de ka­lan 5 haf­ta­da maç­la­rın ilk ya­rı­la­rın­da mut­la­ka gol atı­yor­du. Dün ilk bir ma­çın ilk dev­re­sin­de gol ata­ma­dı. Ri­ze söz ko­nu­su ilk 5 haf­ta­da ilk ya­rı­lar­da 7 gol at­ma ba­şa­rı­sı gös­ter­di.

İMPARATOR'A SANSÜR VAR

Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­lar, Te­rim­siz Çay­kur Ri­ze kar­şı­laş­ma­sın­da de­ne­yim­li tek­nik ada­ma des­tek çık­tı. Tri­bün­ler­de de­ne­yim­li tek­nik ada­ma ve­ri­len des­tek şid­det­len­di­ği an­lar­da stat ho­par­lör­le­ri­nin se­si art­tı­rıl­dı. De­ne­yim­li ho­ca Are­na’ya gel­me­di.

Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­tar­la­rı Te­rim'siz ilk maç olan Çay­kur Ri­ze kar­şı­laş­ma­sın­da yö­ne­ti­mi pro­tes­to et­ti. Kar­şı­laş­ma ön­ce­sin­de Ul­tras­lan tri­bü­nü ile Opel tri­bün­le­ri kar­şı­lık­lı ola­rak Te­rim'e des­tek ol­mak için te­za­hü­rat­lar yap­tı. Ul­tras­lan tri­bü­nü, "Her­kes gi­der biz ka­lı­rız" der­ken Opel tri­bü­nü ise "İm­pa­ra­tor Fa­tih Te­rim" di­ye tem­po tut­tu.

An­cak, bu sı­ra­da stat ho­par­lör­le­ri­nin açı­la­rak Te­rim te­za­hü­rat­la­rı­na uy­gu­la­nan san­sür tep­ki­le­ri ar­tır­dı. Te­za­hü­rat­lar yük­sel­dik­çe ho­par­lör­le­rin se­si ar­tı­rıl­dı. Ta­raf­tar­lar, maç ön­ce­si Türk Te­le­kom Are­na'ya as­tık­la­rı, 'Te­rim'iz so­ğu­ma­dan is­ti­fa', 'Al­lah Ke­rim, Fa­tih Te­rim' ve 'İm­pa­ra­tor Fa­tih Te­rim' slo­ga­nı yer al­dı. Bu iki pan­kart sos­yal med­ya­da da kı­sa sü­re­de cid­di bir kit­le­ye ulaş­tı. Ta­raf­tar­lar maç son­ra­sın­da da "İm­pa­ra­tor Fa­tih Te­rim" di­ye tem­po tut­tu.

KAĞIT ÜSTÜNDE HOCA TAFFAREL

Kar­şı­laş­ma ön­ce­si Are­na'ya ge­lip gel­me­ye­ce­ği me­rak edi­len Te­rim, Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nı iz­le­me­ye gel­me­di. De­ne­yim­li tek­nik ada­mın yar­dım­cı­la­rı Ümit Da­va­la ve Ha­san Şaş ye­dek ku­lü­be­sin­de ta­kı­mın ya­nın­da yer alır­ken esa­me lis­te­sin­de ise tek­nik di­rek­tör ola­rak ka­le­ci an­tre­nö­rü Cla­udi­o Taf­fa­rel'in adı­nın yer al­ma­sı dik­kat çek­ti.

MAÇ RÖNTGEN / ORÇUN ÖZATEŞ - BUGÜN GAZETESİ

Maçın önemli dakikaları

54' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Çaykur Rizespor Tevfik'in attığı gol ile durumu 1-1 yapıyor.Sercan sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Tevfik yükseldi kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.

17' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Galatasaray Engin Baytar'ın attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.Engin Baytar ceza sahası önünde topla buluştu, köşeye plase vuruş yaptı ve top kaleci Serkan'ın uzanmasına rağmen ağlarla buluştu.

Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın  başında Hasan Şaş ve Ümit Davala olacak. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'e çok iyi başlangıç yapan ve 5 haftada 12 puan toplayan Çaykur Rizespor karşısında 3 puan almak için mücadele edecek.

Dakika dakika maç özeti

90' Dakika : Hakem Ali Palabıyık maçı bitiren düdüğü çalıyor. Türk Telekom Arena stadında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanıyor, her iki takım haftayı 1'er puanla kapatıyor.

90' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Hurşut sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top doğrudan auta çıktı.

90' Dakika : 4. Hakem Baki Tuncay Akkın maçın sonuna en az 4 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.

89' Dakika : Galatasaray atağında Bruma sol kanattan ceza sahası içine yerden oynadı ama top kaleci Serkan'da kaldı.

88' Dakika : Çaykur Rizespor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 66 numarayla Kıvanç Giren oyuncu 6 numarayla Kağan Söylemezgiller

87' Dakika : Galatasaray atağında Sabri sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Bruma gelişine vurdu ve kaleci Serkan köşeden topu çıkardı.

86' Dakika : Çaykur Rizespor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 7 numarayla Sercan Giren oyuncu 17 numarayla Hurşut

85' Dakika : Galatasaray'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 17 numarayla Burak Yılmaz Giren oyuncu 19 numarayla Umut Bulut

84' Dakika : Galatasaray'da Umut birazdan oyuna girecek.

83' Dakika : Galatasaray'da Muslera'nın tedavisi tamamlandı ve maç devam ediyor.

82' Dakika : Galatasaray'da kaleci Muslera bu dakikalarda sakatlandı ve maça ara verildi.

81' Dakika : Galatasaray atağında Sabri sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

80' Dakika : Galatasaray bu dakikaya kadar 10 kez gol pozisyonuna girdi ama sadece 1 gol atabildi.

79' Dakika : Galatasaray atağında Bruma sol kanattan ceza sahası önüne geldi, yerden sert vurdu ama top kaleci Serkan'da kaldı.

78' Dakika : Galatasaray atağında Engin sol kanata doğru uzun oynadı, Bruma hareketlendi ama top auta çıktı.

76' Dakika : Galatasaray'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 53 numarayla Amrabat Giren oyuncu 35 numarayla Yekta

76' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Kweuke ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı plase vuruşunu yaptı ve top direğin dibinden auta çıktı.

75' Dakika : Çaykur Rizespor'da Kıvanç rakibi Sabri ile tartıştığı için Sarı Kart gördü.

74' Dakika : Galatasaray'da Sabri rakibi Kıvanç'la tartıştığı için Sarı Kart gördü.

72' Dakika : Galatasaray'da Selçuk İnan rakibi Sercan'a yaptığı müdahele sonucunda ikinci sarı karttan Kırmızı Kart gördü.

70' Dakika : Galatasaray'da Burak Yılmaz gole çok yaklaştı. Amrabat sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Burak Yılmaz altıpas içinde bomboş pozisyonda sert vurdu ama topu kale yerine üstten auta gönderdi.

68' Dakika : Galatasaray'da Selçuk sol kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

66' Dakika : Çaykur Rizespor'da Tevfik Köse rakibi Engin Baytar'a yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.

64' Dakika : Galatasaray gole çok yaklaştı. Hakan Balta sol kanattan ceza sahası içine yerden oynadı, Burak Yılmaz altıpas içinde gelişine sert vurdu ve savunmada Ali Adnan topu çizgiden çıkararak mutlak bir golü önledi.

62' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Cenk Ahmet ceza sahası içine arapasını verdi ama top kaleci Muslera'da kaldı.

61' Dakika : Çaykur Rizespor'da Ali Adnan sol çaprazdan şut denedi kaleye sert vurdu ama top üstten auta çıktı.

60' Dakika : Galatasaray gole çok yaklaştı. Selçuk İnan ceza sahası içine arapasını verdi, Burak topla buluştu şutunu vurdu top ağlara gitti ama hakem öncesinde Burak Yılmaz için ofsayt kararı vererek golü geçersiz saydı.

58' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Cenk Ahmet gelişine sert vurdu ama top yandan auta çıktı.

56' Dakika : Çaykur Rizespor'da Ali Adnan rakibi Bruma'ya yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.

54' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Çaykur Rizespor Tevfik'in attığı gol ile durumu 1-1 yapıyor.Sercan sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Tevfik yükseldi kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.

51' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Sezer sol kanattan topla ilerlemek istedi ama savunma topu uzaklaştırdı.

49' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Cenk Ahmet sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Kweuke yükseldi kafayı vurdu ve top auta çıktı.

48' Dakika : Galatasaray atağında Amrabat sağ kanattan ceza sahası içine yerden oynadı ama top kaleci Serkan'da kaldı.

47' Dakika : Çaykur Rizespor'da Ali Adnan sağ kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Muslera'da kaldı.

46' Dakika : Çaykur Rizespor ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı; Çıkan oyuncu 10 numarayla Cernat, Giren oyuncu 34 numarayla Cenk Ahmet

46' Dakika : Çaykur Rizespor hakem Ali Palabıyık'nın düdüğüyle ikinci yarıya başlıyor.

45' Dakika : Hakem Ali Palabıyık ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eriyor.

45' Dakika : Galatasaray gole çok yaklaştı. Burak Yılmaz ceza sahası içinde topukla topu arkaya bıraktı, Bruma gelişine sert vurdu ve topu kale yerine auta gönderdi.

45' Dakika : 4. Hakem Baki Tuncay Akkın ilk yarının sonuna en az 2 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.

44' Dakika : Galatasaray'da Dany bu dakikalarda sakatlandı ve tedavisi için maça ara verildi.

43' Dakika : Galatasaray bu dakikaya kadar 6 kez gol pozisyonuna girerken rakibine ise sadece 1 gol pozisyonu verdi.

42' Dakika : Çaykur Rizespor'da Cernat sol kanatta ofsayt pozisyonunda kaldı.

41' Dakika : Galatasaray'da Selçuk İnan rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.

39' Dakika : Galatasaray atağında Amrabat ceza sahası içine arapasını verdi ama savunma topu uzaklaştırdı.

37' Dakika : Galatasaray atağında Drogba topla ceza sahası içine girdi ama ayağından açınca top auta çıktı.

35' Dakika : Galatasaray'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 10 numarayla Sneijder Giren oyuncu 53 numarayla Amrabat

34' Dakika : Galatasaray'da Drogba rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.

32' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Ali Adnan sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

30' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Koray sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

28' Dakika : Galatasaray'da Bruma gole çok yaklaştı. Bruma sol kanatta topu aldı, hızla ceza sahası içine girdi rakiplerini geçti ve altıpas önünde topu kale yerine auta gönderdi.

27' Dakika : Çaykur Rizespor'da Ali Adnan kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden serbest vuruş kullandı, direkt kaleye sert vurdu ve top direğin yanından auta çıktı.

26' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Cernat sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

25' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Ali Adnan sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama Hakan Balta topu uzaklaştırdı.

23' Dakika : Galatasaray gole çok yaklaştı. Selçuk kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden serbest vuruş kullandı, direkt kaleye sert vurdu ve kaleci Serkan son anda üstten kornere çeldi.

21' Dakika : Galatasaray atağında Burak Yılmaz sol çaprazdan uzak köşeye şut denedi ama top az farkla auta çıktı.

19' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Sercan sol çaprazdan sert vurdu ama top auta çıktı.

17' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Galatasaray Engin Baytar'ın attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.Engin Baytar ceza sahası önünde topla buluştu, köşeye plase vuruş yaptı ve top kaleci Serkan'ın uzanmasına rağmen ağlarla buluştu.

15' Dakika : Çaykur Rizespor atağında Ali Adnan sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top auta çıktı.

13' Dakika : Galatasaray gole çok yaklaştı. Selçuk'un pasında sol çaprazda Burak topla buluştu kaleci ile karşı karşıya sert vurdu top kaleci Serkan'dan döndü sonrasında kaleciden dönen top Bruma'nın önünde kaldı ama Bruma etkisiz bir vuruş yapınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

10' Dakika : Galatasaray'da Drogba ceza sahası içine kafayla indirdi, Burak Yılmaz hareketlendi ama top auta çıktı.

8' Dakika : Galatasaray atağında Bruma sağ çaprazdan kaleye şut denedi ama top savunmaya çarparak uzaklaştı.

7' Dakika : Ç.Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan son 22 Süper Lig karşılaşmada beraberlik sonucu çıkmadı. Bu maçlardan 3'ünü Ç.Rizespor kazanırken, 19'unu Galatasaray kazandı.

6' Dakika : Galatasaray atağında Bruma ceza sahası önünde şut açısı aradı ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

4' Dakika : Galatasaray atağında Sneijder topla ceza sahası içine girmek istedi ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

2' Dakika : Çaykur Rizespor karşılaşmaya kalede Serkan, defansta; Viera, Sezer, Koray, Ali Adnan orta sahada; Sercan, Sylvestre, Kıvanç forvette ise Cernat, Tevfik ve Kweuke 11'i ile başladı.

1' Dakika : Karşılaşma Galatasaray'dan Drogba'nın vuruşuyla başlıyor.

0' Dakika : Galatasaray kalede Muslera, savunmada; Sabri, Semih Kaya, Dany, Hakan Balta orta sahada; Engin Baytar, Selçuk, Sneijder, Bruma forvette ise Burak Yılmaz ve Drogba 11'i ile sahaya çıkacak.

0' Dakika : Karşılaşmanın 5. hakemi Mustafa Öğretmenoğlu 6. hakemi ise Alper Ulusoy.

0' Dakika : Karşılaşmayı Ankara bölgesinden Ali Palabıyık yönetecek. Yardımcılıklarını ise Cem Satman ve İsmail Şencan yapacak. 4. hakem ise Baki Tuncay Akkın.

0' Dakika : Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray maç eksiği ile 6 puanla 10., Çaykur Rizespor ise 12 puanla 3. sırada bulunuyor.

0' Dakika : Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonu 6. hafta karşılaşmasında Türk Telekom Arena Stadında Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
« ANA SAYFAYA DÖN
   |   
« ÖNCEKİ HABER
  |  
SONRAKİ HABER »
Etiketler:
Yazıya Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!
İbrahimovic transferi Galatasaray'ın yeniden gündemindeİbrahimovic transferi Galatasaray'ın yeniden gündeminde
Galatasaray hazırlık maçında İnter'i Sneijder'in golüyle 1-0 yendiGalatasaray hazırlık maçında İnter'i Sneijder'in golüyle 1-0 yendi
D-Smart Galatasaray-İnter Maçı Saat Kaçta? D-Smart İzleD-Smart Galatasaray-İnter Maçı Saat Kaçta? D-Smart İzle
Galatasaray-İnter Maçı YAYIN BİLGİLERİ- DSMARTGalatasaray-İnter Maçı YAYIN BİLGİLERİ- DSMART
GÜNDEME OTURDU - 600 bin dolarlık saati nasıl aldı?GÜNDEME OTURDU - 600 bin dolarlık saati nasıl aldı?
BÖYLE KAYDEDİLDİ - İşte iki teröristin vurulma anı BÖYLE KAYDEDİLDİ - İşte iki teröristin vurulma anı
ORADA BAYILMIŞIM - 'Barış yok ben artık buralarda duramam'ORADA BAYILMIŞIM - 'Barış yok ben artık buralarda duramam'
UYDUDAN YAKIN TAKİP - Dünyanın en yenisi böyle görüntülendi UYDUDAN YAKIN TAKİP - Dünyanın en yenisi böyle görüntülendi
O YOL KAPANDI - Valilikten son dakika açıklamasıO YOL KAPANDI - Valilikten son dakika açıklaması
MEB'TEN SKANDAL SORU - Yargı soruşturma izni verdi MEB'TEN SKANDAL SORU - Yargı soruşturma izni verdi
TÜRKİYE'YE SERT TEPKİ - Sorunlarımız Ankara'nın işi değilTÜRKİYE'YE SERT TEPKİ - Sorunlarımız Ankara'nın işi değil
35 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI - Savaş uçağı kentin üzerine düştü 35 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI - Savaş uçağı kentin üzerine düştü
YAZARLAR
İŞTE O İFADELER - ABD'den flaş IŞİD ve PKK açıklamasıİŞTE O İFADELER - ABD'den flaş IŞİD ve PKK açıklaması
PARTİLER NE DEDİ? - AKP ve CHP arasındaki 5. görüşme sona erdiPARTİLER NE DEDİ? - AKP ve CHP arasındaki 5. görüşme sona erdi
143 KİLOLUK PATLAYICI... - PKK'dan baraja roketatarlı saldırı143 KİLOLUK PATLAYICI... - PKK'dan baraja roketatarlı saldırı
İŞTE UÇAKLARIN YENİ HEDEFİ - Türk F-16'ları yine havalandıİŞTE UÇAKLARIN YENİ HEDEFİ - Türk F-16'ları yine havalandı
İŞTE O DEDE... - Asker torununu görmek için bin km. gittiİŞTE O DEDE... - Asker torununu görmek için bin km. gitti
BUNUN OLACAĞI BELLİYDİ - Destici'den çarpıcı çözüm süreci çıkışıBUNUN OLACAĞI BELLİYDİ - Destici'den çarpıcı çözüm süreci çıkışı
SU DAHİ VERMEDİLER! - Çocukları bir saat açlıktan ağladı...SU DAHİ VERMEDİLER! - Çocukları bir saat açlıktan ağladı...
PKK İNFAZ TİMİ YAPTI - Saldırının detayları deşifre oldu PKK İNFAZ TİMİ YAPTI - Saldırının detayları deşifre oldu
HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ - 15 metre boyunca sürüklendi HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ - 15 metre boyunca sürüklendi
CHP'Yİ KIZDIRACAK SÖZLER - Koalisyon olsun isterim ama...CHP'Yİ KIZDIRACAK SÖZLER - Koalisyon olsun isterim ama...