SON DAKİKA
haberL haberR

Fenerbahçe Elazığspor maçı özeti

22.09.2013 00:29  

Kanarya’nın yüksek uçuşu sürüyor. Sarı-Lacivertliler muhteşem bir dönüş yapan Sow’un hat-trick’i ve Kuyt’la Elazığ’a sahayı dar etti. Üst üste 4’üncü maçını kazanıp ezeli rakiplerinin bugünkü derbisi öncesi stres seviyesini sıfıra indirdi.

Fenerbahçe Elazığspor maçı özeti
Fenerbahçe çıkışını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında ağırladığı Sanica Boru Elazığspor’u 4-0 mağlup ederek 5’te 4 yaptı ve puanını 12’ye çıkardı. Ersun Yanal’ın öğrencileri, iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek bugünkü derbi mücadelesini stresten uzak bir şekilde takip edecek.

10. DAKİKA: Fenerbahçe, Sow ile öne geçti. Caner Erkin’in sağdan kullandığı korner atışında Sow’un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda Deniz Yılmaz’a da çarpan top ağlara gitti: 1-0.

21. DAKİKA: Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Gökhan Gönül’ün kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Kuyt, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

40. DAKİKA: Mehmet Topal’ın çıkarken kaptırdığı topu ceza yayına girmeden önünde bulan Deniz Yılmaz’ın şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

51. DAKİKA: Kullanılan serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortada Ahmet'in kafa vuruşunu son anda Caner çizgi üstünde kornere gönderdi.

70. DAKİKA: Kullanılan serbest vuruşta Meireles'in uzak kale direği yakınlarına ortasında Alves'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

80. DAKİKA: Ani atakta Alper'in mükemmel ara pasına sağ çaprazdan hareketlenen Sow, topu kontrol etti ve ceza alanı içinde çaprazdan vuruşunda farkı 3'e çıkaran golü attı: 3-0.

90+1. DAKİKA: Bu kez Caner’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sow, yine çok net vurdu ve hat-trick yaparak skoru belirledi: 4-0.

*Kanarya evindeki üst üste 9’uncu lig maçından da 3 puan çıkardı. Sarı-Lacivertli takım ligde evindeki son puan kaybını 3 Şubat 2013’te Sivasspor’a 2-1 yenilerek yaşamıştı.

*Sü­per Lig’de 4’ün­cü kez mü­ca­de­le eden Ela­zığ 3 Bü­yük­ler’e kar­şı ka­za­na­ma­ma ge­le­ne­ği­ni sür­dür­dü. Do­ğu eki­bi­nin Fe­ner­bah­çe, Ga­la­ta­sa­ray ve Be­şik­taş’a kar­şı 25 maç­ta ga­li­bi­ye­ti bulunmuyor.

*Karşılaşma boyunca Kanarya 115,6 kilometre koştu. Sarı-Lacivertli takımda 5 oyuncu 10 bin metrenin üstüne çıkarken Kuyt 11 bin 593 metreyle bu alanda zirvede yer aldı.

‘Hat-trick’le gelen barış

Si­vas ma­çın­dan bu ya­na 18’e gi­re­me­yen Sow, hat-trickle geri döndü. Senegalli attığı ilk golün sevincini Ersun Yanal’a koşarak yaşadı ve hocasıyla arasındaki buzları eritti.

Fe­ner­bah­çe'de li­gin üçün­cü haf­ta­sın­da oy­na­nan Si­vass­por ma­çın­dan son­ra 18 kişilik kad­ro­ya dahi alın­ma­yan, tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal'la so­run­lar ya­şa­dı­ğı ve ta­kım­dan ay­rı­la­ca­ğı yö­nün­de po­le­mik­ler­le gün­de­me ge­len  Se­ne­gal­li gol­cü Musa Sow, dün ge­ce­ki kar­şı­laş­ma­da for­ma­sı­na ka­vu­şur­ken hat-trickle ge­ri dön­dü.

De­ne­yim­li fut­bol­cu, kar­şı­laş­ma­nın 10. da­ki­ka­sın­da at­tı­ğı gol son­ra­sı ara­la­rı­nın bo­zuk ol­du­ğu söy­len­ti­le­ri ay­yu­ka çı­kan ho­ca­sı Er­sun Ya­nal'a ko­şa­rak her­ke­se me­saj ver­me­yi de ihmal etmedi. Sow, kar­şı­laş­ma­nın 80. da­ki­ka­sın­da ta­kı­mı­nın üçün­cü, ken­di­si­nin ikin­ci go­lü­nü kay­det­ti. Senegalli forvet maçın bitiş düdüğünün hemen öncesinde ise kendi adına 3. golü ağlara göndererek geceyi hat-trickle noktaladı. Başarılı oyun­cu bu se­zon lig­de­ki ilk go­lle­ri­ni at­ma­nın se­vin­ci­ni de ya­şa­mış ol­du.

EMENIKE SAKATLANINCA

Musa Sow, Sa­rı-La­ci­vert­li­ler’in Ni­jer­ya­lı oyun­cu­su Ema­nu­el Eme­ni­ke’nin Ela­zığs­por ma­çı ön­ce­si ya­pı­lan son id­man­da sa­kat­lan­ma­sı üze­ri­ne son an­da kad­ro­dan çı­kar­tıl­ma­sıy­la ilk 11’de for­ma şan­sı bul­du.

Eme­ni­ke’nin id­man­da ya­şa­nan bir ka­ram­bol­de aya­ğı­na dar­be al­dı­ğı ve ayağında olu­şan şiş­li­ğin in­me­di­ği öğ­re­nil­di. Sa­kat­lık üze­ri­ne Ela­zığspor ma­çı kad­ro­sun­dan çı­ka­rı­lan Em­enike’nin ye­ri­ne uzun sü­re­dir kad­ro­da ken­di­si­ne yer bu­la­ma­yan ve bu nedenle de po­le­mik ko­nu­su olan Musa Sow sa­ha­ya çık­tı.

‘Konuşup anlaştık’

Ge­ce­nin yıl­dı­zı Sow ma­çın ar­dın­dan muh­te­şem dö­nü­şü­nü yo­rum­la­dı. 2 haf­ta 18 dı­şı kal­ma­sı­na de­ği­nen Se­ne­gal­li, “Ho­ca bir ta­kım ter­cih­ler yap­tı. Bu­nu ka­bul et­mek ge­re­ki­yor. For­ma bul­duy­sam, de­mek ki ba­na gü­ven du­yu­lu­yor” de­di.

For­ma­dan uzak kal­dı­ğı sü­re­de ta­kım­dan ay­rıl­ma­yı hiç dü­şün­me­di­ği­ni be­lir­ten Sow “Lig­de ye­ni bir ta­li­mat var. So­nuç­ta ho­ca­mı­zın ka­ra­rı­dır, say­gı duy­mak ge­re­ki­yor. Ben de bu­nu ka­bul­len­dim ve ça­lış­ma­ya de­vam et­tim.

Ko­nuş­tuk, ba­zı şey­ler­de an­laş­tık ve prob­lem kal­ma­dı. Maç to­pu­nu ha­tı­ra ola­rak sak­la­ya­ca­ğım. Çün­kü Fe­ner­bah­çe for­ma­sıy­la ilk hat-trick’im” di­ye ko­nuş­tu. Sow maç­ta kat et­ti­ği me­sa­fe­ için de “13 zor ama 11 kilometreyi aşmaya çalışacağım”  yorumunda bulundu.

Gezi gerilim çıkardı

Saracoğlu’nda son zamanlarda birçok maçta olduğu gibi 34. dakikada yine “Her yer Taksim her yer direniş” sloganı atıldı. Fakat bu kez tribündeki gerginliğin dozu arttı. Slogana tepki gösteren kale arkasındaki taraftar gruplarıyla numaralı ve maraton tribünündeki gruplar arasında sıcak anlar yaşandı. Karşılıklı olarak yabancı cisimler fırlatılırken bazı noktalarda da yer yer kavga çıktı. İlk yarının sonuna kadar tribünlerdeki tansiyon dinmedi. Bu arada Telekom kale arkası ve maraton sağ tribünü yönetimi istifaya çağırdı.

İSİMLERE DEĞİL PERFORMANSA BAKIYORUM

Ya­nal, oyun­cu ter­cih­le­riy­le il­gi­li ola­rak yaptığı açıklamada, "Oy­nat­ma­dı­ğı­nız zaman üzül­dü­ğü­nüz oyun­cu­lar olu­yor. On­lar mü­ca­de­le­si­ni, ça­lış­ma­sı­nı hiç kes­me­di. Her oyun­cu­muz  ismiyle değil oyuna koyduğu performansla seçilecek. Derbi bizi hiç ilgilendirmiyor" dedi.

Fe­ner­bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, sa­ha­da yer alan bü­tün oyun­cu­la­rı­na te­şek­kür ede­rek, "Güç­lü 24 ki­şi­lik bir oyun­cu gru­buy­la ça­lı­şı­yo­ruz. On­la­rın ka­zan­mak adı­na or­ta­ya ko­nan per­for­mans­tan ötü­rü hep­si­ne, ta­raf­tar­la­ra da des­tek­le­ri için te­şek­kür edi­yo­rum" de­di.

De­ne­yim­li tek­nik adam, oyun­cu ter­cih­le­riy­le il­gi­li, " For­ma­yı isim­le­re gö­re de­ğil per­for­mans­la­ra gö­re da­ğıt­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Oy­nat­ma­dı­ğı­nız­da üzül­dü­ğü­nüz oyun­cu­lar olu­yor. On­lar mü­ca­de­le­si­ni, ça­lış­ma­sı­nı hiç kes­me­dil. Her oyun­cu­muz is­miy­le de­ğil oyu­na koy­du­ğu per­for­mans­la se­çi­le­cek " de­di. Ya­nal, bu­gün­kü der­bi maç için­se, “Bi­zi hiç il­gi­len­dir­mi­yor” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

İSTEDİKLERİMİZ BU SEFER OLDU

Ya­nal, oyun­la il­gi­li ola­rak, "Her za­man is­te­di­ği­miz gö­rün­tü ol­mu­yor ama za­man za­man is­te­di­ği­miz gö­rün­tü oluş­tu. Önü­müz­de­ki maç­lar­la il­gi­li ha­zır­lık­la­rı­mı­za baş­la­ma­mız ge­re­ki­yor. Ne ka­dar çok gol atıp ata­ca­ğı­mı­zı öl­çe­mem ama ne­re­de, ne za­man na­sıl oy­na­ya­ca­ğı­mı­zı bi­len bir ta­kım ol­ma yo­lun­da emin adım­lar­la gi­di­yo­ruz" di­ye ko­nuş­tu.

Ela­zığ kar­şı­sın­da za­man za­man oyu­nun kon­tro­lü­nü ra­ki­be bı­rak­tık­la­rı­nı be­lir­ten Ya­nal, "Oyun­cu­la­rı­mın ken­di­ne gü­ve­ni oyu­nu et­ki­li­yor. Bi­raz da­ha az atak yap­tık ve is­te­di­ği­miz sko­ru al­dık. Da­ha faz­la gol ata­ca­ğız" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Kocaman fark

Yanal, ilk 5 haftada 12 puan aldı. Kocaman, geçen sezon aynı sürede 9 puan almıştı. Geçen sezon 6 gol atan F.Bahçe, bu sezon 15 gol attı.

Ay­kut Ko­ca­man’ın is­ti­fa­sıy­la yaz dö­ne­min­de Fe­ner­bah­çe’nin ba­şı­na ge­çen tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal, li­gin ilk 5 haf­ta­sın­da­ki per­for­man­sıy­la ge­çen se­zo­nu ge­ri­de bı­rak­tı. Ya­nal yö­ne­ti­min­de se­zo­na Tor­ku Kon­yas­por kar­şı­sın­da­ki 3-2’lik mağ­lu­bi­yet­le baş­la­yan Ka­nar­ya, son­ra­ki 4 haf­ta­da sı­ra­sıy­la Es­ki­şe­hirs­por, Si­vass­por, Ka­sım­pa­şa’yı mağ­lup et­ti. Dün de Ela­zığs­por’u de­vi­ren Sa­rı-La­ci­vert­li­ler böy­le­ce 5 haf­ta so­nun­da 12 pua­na ulaş­tı.

Yanal bu performansıyla koltuğunu devraldığı Aykut Kocaman’ı da geride bıraktı. Fenerbahçe geçen sezon Kocaman yönetiminde ligin ilk 5 haftalık diliminde 2 galibiyet 3 beraberlik elde ederek 9 puan toplayabilmişti.

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon oranla atılan gol sayısında da farka ulaştı. Fenerbahçe, geçen sezonun ilk 5 haftasında rakip filelere 6 gol gönderirken, bu sezon 15 golü buldular. Fenerbahçe aynı zamanda son 7 sezonun en golcü ilk 5 haftasını geride bıraktı. Sarı-Lacivertliler, son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 karşılaşmasında rakip filelere 15 gol bırakmıştı.

Kaldığı yerden devam

Fenerbahçe'nin ve milli takımın etkili isimlerinden olan Caner Erkin, dün geceki Elazığ maçında Sow'a yaptığı asistle, bu sezon takım arkadaşlarına 4. kez, "Al da at" dedi. Caner, bu asistin yanı sıra futboluyla da 3 puanda etkili isimlerden oldu. Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden Caner Erkin, sergilediği performansla parmak ısırtmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in  Elazığspor'la yaptığı karşılaşmada takımın ilk golünü atan Moussa Sow'a kullandığı korner vuruşuyla asist yapan Caner, bu sezon etkili oyunu devam ettirdi.

YAVAŞ YAVAŞ ISINIYORLAR (ENGİN VEREL)

Fe­ner­bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal'ın ka­fa­sın­da­ki 11 ya­vaş ya­vaş be­lir­le­nme­ye baş­la­dı. An­la­şı­lan Ya­nal, Kuyt, We­bo, Sow ve bu maç­ta tri­bün­de olan Eme­ni­ke dört­lü­sü­ne çok gü­ve­ni­yor. Za­ten bu  oyun­cu­lar da oy­na­dık­la­rı oyun­la  ho­ca­la­rı­nın gü­ve­ni­ni bo­şa çı­kar­mı­yor. Za­man za­man Eme­ni­ke tri­bü­ne çı­ka­cak, za­man za­man Sow oy­na­ma­ya­cak. Bu dörtlününde birlikte sahada olduğu  karşılaşmalarda göreceğiz.

Ar­tık ho­ca­nın bu se­çi­mi­ne alış­ma­mız ge­re­kir. Ama se­zon bo­yun­ca bu dört­lü şam­pi­yon­luk yo­lun­da Ya­nal'ın en bü­yük si­la­hı ola­cak. Fe­ner­bah­çe kar­şı­laş­ma bo­yun­ca et­ki­li bir oyun oy­na­dı. Ka­le­ci Vol­kan'a ne­re­dey­se top bi­le gel­me­di.

Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, bel­ki de bu se­zon­ki en ra­hat ma­çı­nı çı­kar­dı. Fe­ner­bah­çe'nin ra­hat oyu­nun se­be­bi­nin en bü­yük ne­de­ni Ela­zığs­por'un çok risk­li bir oyun­la sa­ha­ya çık­ma­sıy­dı. Bu­nun ce­za­sı­nı da ma­çın he­men ba­şın­da ye­di­ği gol­ler­le öde­di. Ela­zığs­por oy­na­mak üze­re bir kur­gu ile sa­ha­ya çık­mış. An­cak Fe­ner­bah­çe'yi mağ­lup et­mek is­ti­yor­san oyun kur­gun ra­ki­bi­ni oy­nat­ma­mak üze­re ol­ma­lıy­dı.

Fe­ner­bah­çe ta­kı­mı­nın en az pa­ra ka­za­nan oyun­cu­su olan Ca­ner gös­ter­di­ği per­for­mans­la her­ke­si şaşr­tı­yor. Sol bek oy­na­ma­sı­na rağ­men hu­cü­ma ina­nıl­maz bir kat­kı ve­ri­yor. Ger­çek­ten ken­di­si­ni bul­du. Gök­han her za­man gi­bi çok iyi­ydi. Bu iki­li­yi dur­dur­ma­dan  Fe­ner­bah­çe'den pu­an al­mak ha­yal. Fe­ner­bah­çe'nin ki­li­di bu iki oyun­cu.

MAÇ RÖNTGEN / SUAT VİLGEN - BUGÜN GAZETESİ

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Sow'un attığı gol ile durumu 4-0 yapıyor.Caner ceza sahası içine arapasını verdi, Sow topla buluştu, sağ çaprazdan uzak köşeye yerden sert vurdu ve top ağlarla buluştu.
80' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Sow ile 3. golü buldu.Alper ceza sahası içine arapasını verdi, Sow topla buluştu, sağ çaprazdan kaleye yerden sert vurdu ve top kaleci Zülküf'ün altından ağlarla buluştu.
21' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Kuyt ile 2. golü buldu.
9' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Sow'un attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.Caner sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Sow yükseldi kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.

DAKİKA DAKİKA FENERBAHÇE - ELAZIĞSPOR MAÇ ÖZETİ

90' Dakika : Hakem Yunus Yıldırım maçı bitiren düdüğü çalıyor. Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonu 5. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Sanica Boru Elazığspor'u 4-0 mağlup ediyor ve 3 puanın sahibi oluyor.
 
90' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Sow'un attığı gol ile durumu 4-0 yapıyor.Caner ceza sahası içine arapasını verdi, Sow topla buluştu, sağ çaprazdan uzak köşeye yerden sert vurdu ve top ağlarla buluştu.
 
89' Dakika : 4. Hakem Tarık Ongun maçın sonuna en az 3 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
88' Dakika : Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın tedavisi tamamlandı ve oyuna girdi.
 
87' Dakika : Fenerbahçe'de Mehmet Topal tedavisi için saha dışına alındı ve maç devam ediyor.
 
86' Dakika : Fenerbahçe'de Mehmet Topal bu dakikalarda sakatlandı ve tedavisi için maça ara verildi.
 
85' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Serdar Özkan ceza sahası içine yerden oynadı, Noyan Öz hareketlendi ama kaleci Volkan çıkarak topu uzaklaştırdı.
 
84' Dakika : Fenerbahçe'de Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 14 numarayla Meireles Giren oyuncu 3 numarayla Hasan Ali
 
83' Dakika : Sanica Boru Elazığspor'da Oyuncu Değişikliği Çıkan oyuncu 10 numarayla Serdar Gürler Giren oyuncu 19 numarayla Noyan Öz
 
81' Dakika : Sanica Boru Elazığspor'da Oyuncu Değişikliği Çıkan oyuncu 18 numarayla Deniz Yılmaz Giren oyuncu 32 numarayla Onur Ayık
 
80' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Sow ile 3. golü buldu.Alper ceza sahası içine arapasını verdi, Sow topla buluştu, sağ çaprazdan kaleye yerden sert vurdu ve top kaleci Zülküf'ün altından ağlarla buluştu.
 
79' Dakika : Fenerbahçe'de Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 9 numarayla Webo Giren oyuncu 48 numarayla Salih Uçan
 
77' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Sane ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top üstten auta çıktı.
 
75' Dakika : Fenerbahçe'de Meireles sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Zülküf'de kaldı.
 
73' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Zülküf'de kaldı.
 
71' Dakika : Fenerbahçe atağında Alper ceza sahası ceza sahası içine doğru arapasını verdi, Kuyt hareketlendi ama kaleci Zülküf çıkarak topu uzaklaştırdı.
 
70' Dakika : Fenerbahçe'de Meireles sol kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Bruno Alves yükseldi kafayı vurdu ve top auta çıktı.
 
69' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Görkem kaleci Volkan'ın önde olduğunu görünce aşırtma vuruş denedi ama top auta çıktı.
 
67' Dakika : Fenerbahçe'de Webo ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
66' Dakika : Fenerbahçe'de Caner sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ve savunmada Özgür kafayla topu uzaklaştırdı.
 
64' Dakika : Her iki takım bu dakikaya kadar 10'ar şut attılar, bu şutlarda Fenerbahçe 5 isabet sağladı, S.B Elazığspor ise 2 isabet sağladı.
 
62' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Zülküf'de kaldı.
 
61' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Köksal sağ kanattan ceza sahası içine yerden oynadı ama savunmada Gökhan Gönül araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
59' Dakika : Fenerbahçe atağında Caner sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
58' Dakika : Fenerbahçe'de Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 16 numarayla Cristian Giren oyuncu 26 numarayla Alper Potuk
 
57' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Serdar Özkan sol kanatta topla buluştu, ceza sahası içine yerden oynadı ama top kaleci Volkan'da kaldı.
 
56' Dakika : Fenerbahçe'de Alper Potuk oyuna girmek için hazırlanıyor.
 
54' Dakika : Sanica Boru Elazığspor'da Serdar Özkan sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunmada Bruno Alves kafayla topu uzaklaştırdı.
 
53' Dakika : Sanica Boru Elazığspor'da Köksal rakibi Meireles'e yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
52' Dakika : Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Cristian savunmanın arkasına atılan topla buluştu, hızla içeri girdi, kaleci ile karşı karşıya plase vuruşunu yaptı ve kaleci Zülküf son anda parmaklarının ucuyla topu çıkardı.
 
50' Dakika : Sanica Boru Elazığspor gole çok yaklaştı.Serdar Gürler sol kanattan kaleye doğru ortasını yaptı, Görkem yükseldi kafayı vurdu ve Caner kale önünden topu kornere gönderdi.
 
49' Dakika : Fenerbahçe'de Bruno Alves rakibi Serdar Özkan'a yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
47' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Köksal şut açısı aradı ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
46' Dakika : Fenerbahçe hakem Yunus Yıldırım'ın düdüğüyle ikinci yarıya başlıyor.Her iki takımda ilk yarıdaki kadrolarını koruyarak maça başladı.
 
45' Dakika : Hakem Yunus Yıldırım ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eriyor.
 
45' Dakika : 4. Hakem Tarık Ongun ilk yarının sonuna en az 1 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
43' Dakika : Fenerbahçe atağında Cristian ceza sahası içine uzun oynadı ama savunma kafayla topu uzaklaştırdı.
 
41' Dakika : Fenerbahçe atağında Webo sağ kanattan topla ilerlemek istedi ama savunma araya girerek topu kazandı.
 
39' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Deniz Yılmaz ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top savunmaya çarparak kornere çıktı.
 
37' Dakika : Sanica Boru Elazığspor'da Oyuncu Değişikliği Çıkan oyuncu 27 numarayla Pape Sow Giren oyuncu 68 numarayla Hakan Söyler
 
35' Dakika : Fenerbahçe atağında Caner sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top Sow'dan auta çıktı.
 
34' Dakika : Fenerbahçe atağında Mehmet Topal sol çaprazdan kaleye şut denedi ama top üstten auta çıktı.
 
33' Dakika : Fenerbahçe'de Sow ofsayt düdüğünden sonra topa vurduğu için Sarı Kart gördü.
 
32' Dakika : Fenerbahçe'de Sow ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
31' Dakika : Fenerbahçe atağında Meireles sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
29' Dakika : Fenerbahçe atağında Cristian ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ve kaleci Zülküf köşeden topu çıkardı.
 
27' Dakika : Sanica Boru Elazığspor'da Köksal sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Görkem yükseldi kafayı vurdu ve top üstten auta çıktı.
 
25' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Serdar Özkan sol çaprazdan kaleye sert vurdu ama savunmaya çarpan top kornere çıktı.
 
25' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Serdar topla ceza sahası içine girdi ama savunma müdahele ederek topu uzaklaştırdı.
 
23' Dakika : Fenerbahçe atağında Meireles sol kanattan ceza sahası içine uzun oynadı ama top kaleci Zülküf'de kaldı.
 
22' Dakika : Gökhan Gönül kendi sahasından savunmanın arkasına doğru uzun oynadı, Kuyt hareketlendi, topla buluştu kaleci ile karşı karşıya plase vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.
 
21' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Kuyt ile 2. golü buldu.
 
19' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Serdar sol kanattan ceza sahası içine yöneldi ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
17' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleye sert vurdu ama kaleci Zülküf topu üstten kornere çeldi.
 
16' Dakika : Sanica Boru Elazığspor'da Habib Sow rakibi Cristian'a yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
15' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Köksal topla ceza sahası içine girmek istedi ama Caner araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
13' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt sağ kanata uzun oynadı ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
11' Dakika : Fenerbahçe atağında Caner sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
9' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Sow'un attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.Caner sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Sow yükseldi kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.
 
7' Dakika : Fenerbahçe atağında Sow sağ kanattan topla ilerlemek istedi ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
5' Dakika : Fenerbahçe atağında Gökhan Gönül sağ kanattan ceza sahası içine yerden pasını verdi ama top kaleci Zülküf'de kaldı.
 
4' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Köksal ceza sahası içinde kaleye şut denedi ama savunmaya çarpan top kornere çıktı.
 
3' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Zülküf'de kaldı.
 
2' Dakika : Sanica Boru Elazığspor atağında Serdar Gürler sağ çaprazdan kaleye sert vurdu ama top auta çıktı.
 
1' Dakika : Karşılaşma Sanica Boru Elazığspor'dan Serdar Gürler'in vuruşuyla başlıyor.
 
0' Dakika : Fenerbahçe sahasında oynadığı son 8 lig maçında 8 galibiyet aldı. Fenerbahçe, lig'de sahasında en son 03.02.2013 tarihinde Sivasspor'a karşı 2-1 kaybetmişti.
 
0' Dakika : Süper Lig'in ilk 4 haftasında kaleye en çok isabetli şut çeken takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe 4 maçta 31 isabetli şut atarken %51,7 başarı oranı yakaladı.
 
0' Dakika : Fenerbahçe Süper Lig'in 4.haftası sonunda en çok gol atan iki takımdan biri oldu. Fenerbahçe'de 11 gol kaydetti. Fenerbahçe böylece son 7 sezonun en golcü ilk 4 haftasına ulaştı.
 
0' Dakika : Süper Lig'de bu sezon geride kalan 4 haftada 7 puan alan Elazığspor geçen sezon ilk 4 haftada sadece 1 puan toplamış ayrıca ilk 9 haftada galibiyet alamamıştı.
 
0' Dakika : Süper Lig'de 4.kez mücadele eden Elazığspor geride kalan dönemde dört büyüklere karşı 24 maçta sadece 2 kez kazandı. Elazığspor, 2 galibiyetini de Trabzonspor'a karşı aldı.
 
0' Dakika : Karşılaşmanın 5. hakemi Koray Gençerler, 6. hakem ise Özgüç Türkalp.
 
0' Dakika : Karşılaşmayı Manisa bölgesinden Yunus Yıldırım yönetecek. Yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Gökhan Memişoğlu yapacak. 4. hakem ise Tarık Ongun.
 
0' Dakika : Sanica Boru Elazığspor yedek kulübesinde ise; Ivesa, İbrahim Kaş, Bilica, Hakan Söyler, Noyan Öz, Onur Ayık ve Victor Bermudez bulunuyor.
 
0' Dakika : Sanica Boru Elazığspor karşılaşmaya kalede Zülküf, defansta; Deniz, Ahmet Görkem, Çağlar, Özgür Özkaya orta sahada; Köksal, Sane, Habib Sow, forvette ise Serdar Özkan, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler 11'i ile başlayacak.
 
0' Dakika : Fenerbahçe yedek kulübesinde; Mert, Hasan Ali, Bekir, Selçuk Şahin, Mehmet Topuz, Alper Potuk, Salih Uçan bulunuyor.
 
0' Dakika : Fenerbahçe kalede Volkan, savunmada; Caner, Bruno Alves, Egemen, Gökhan Gönül orta sahada; Cristian, Mehmet Topal, Meireles forvette ise Kuyt, Webo, Sow 11'i ile sahaya çıkacak.
 
0' Dakika : Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe 9 puanla 2., Sanica Boru Elazığspor ise 7 puanla 7. sırada bulunuyor.
 
0' Dakika : Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonu 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadında Fenerbahçe ve Sanica Boru Elazığspor karşı karşıya geliyor.

Paylaş
Tweet
Paylaş
Gönder
Yazdır
A
A
« ANA SAYFAYA DÖN SONRAKİ HABER »
  |  
« ÖNCEKİ HABER
Habere Yorum Yazın
Küfür, hakaret içeren, devlet büyüklerini aşağılayan, yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan yorumlar yayınlanmayacaktır. Yorum kriterlerine aykırı hareket edenlerin IP numaraları adli mercilere teslim edilecektir.
Bu habere şuana kadar yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!