haberL haberR
Kapat
0 facebook twitter googleplus

Spor

20 Şubat 2014 Perşembe, 17:28
Paylaş
Tweet
Paylaş
Gönder
Yazdır
A
A
Gönder
Ana Sayfa » Spor » Star Tv canlı izle -Trabzonspor Juventus maçı canlı izle (TS JUVENTUS)

Star Tv canlı izle -Trabzonspor Juventus maçı canlı izle (TS JUVENTUS)

UEFA Avrupa liginde bu akşam müthiş bir karşılaşma oynanacak. Trabzonspor Juventus deplansmanına konuk oluyor. Trabzonspor Juventus maçı canlı izle. Her iki takımda karşılaşmaya üç puan parolası ile çıkacak. Trabzonspor Juventus maçı Star TV canlı izle.
Star Tv canlı izle -Trabzonspor Juventus maçı canlı izle (TS JUVENTUS)UEFA Avrupa liginde bu akşam müthiş bir karşılaşma oynanacak. Trabzonspor Juventus deplansmanına konuk oluyor. Trabzonspor Juventus maçı canlı izle. Her iki takımda karşılaşmaya üç puan parolası ile çıkacak. Trabzonspor Juventus maçı Star TV canlı izle.
UEFA Avrupa liginde bu akşam müthiş bir karşılaşma oynanacak. Trabzonspor Juventus deplansmanına konuk oluyor. Trabzonspor Juventus maçı canlı izle. Her iki takımda karşılaşmaya üç puan parolası ile çıkacak. Trabzonspor Juventus maçı Star TV canlı izle. Star TV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak maç saat 20.00'da başlayacak. Trabzonspor Juventus maçı canlı izle. Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'da öenmli eksiklikler bulunsada bordo mavili ekip karşılaşmadan puan ve puanlar çıkaracağından emin. Trabzonspor Juventus maçı canlı izle. Star TV canlı izle. Juventus teknik direktörü maç öncesi yaptığı basın toplantısında Trabzonspor'dan çekindiklerini ifade etti. Trabzonspor'un hocası Hami Mandıralı ise temkinli konuştu. Trabzonspor Juventus maçı Star TV canlı izle.
Futbol severleri UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak olan Juventus Trabzonspor maçının heyecanı sardı. Trabzonspor Juventus maçının detaylarını bugun.com.tr'den öğrenebilirsiniz...

TRABZONSPOR JUVENTUS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINTRABZONSPOR JUVENTUS MAÇI

STAT: BG Juventus Arena

YAYIN: Star TV

HAKEM: Alexey Kulbakov

SAAT:  20.00Trabzonspor, Av­ru­pa'da 726 gün­dür ye­nil­mi­yor. Fır­tı­na İtal­yan de­vi­ne kaybetmediği tak­dir­de 2000’de na­mağ­lup ola­rak UE­FA Ku­pa­sı'na uza­nan Aslan'ın 15 maç­lık ye­nil­mez­lik re­ko­ru­nu ega­le ede­cek.

Trab­zons­por'un gö­zü Ga­la­ta­sa­ray'ın re­ko­run­da! Av­ru­pa'da oy­na­dı­ğı son 14 maç­ta 9 ga­li­bi­yet ve 5 be­ra­ber­lik alan Trab­zons­por, 726 gün­dür yurtdı­şın­da ye­nil­gi yü­zü gör­mez­ken, İtal­yan de­vi Ju­ven­tus kar­şı­sın­da da sa­ha­dan ga­li­bi­yet­le ve­ya be­ra­ber­lik­le ay­rıl­ma­sı ha­lin­de Ga­la­ta­sa­ray'ın Av­ru­pa'da­ki 15 maç­lık ye­nil­mez­lik re­ko­ru­nu ya­ka­la­mış ola­cak.Geleceğini etkileyecek

UE­FA Av­ru­pa Li­gi J Gru­bu'nda İtalya dep­las­man­ında La­zi­o ile be­ra­be­re ka­la­rak gru­bu li­der  ta­mam­la­yan Trab­zonpor, 2. Tur'da Ju­ven- ­tus ile eş­leş­ti. Gö­re­vin­den is­ti­fa eden tek­nik di­rek­tör Mus­ta­fa Ak­çay yö­ne­ti­min­de Av­ru­pa'da oy­na­dı­ğı maç­lar­da ye­nil­gi gör­me­yen Ka­ra­de­niz eki­bi, ay­nı ba­şa­rı­yı ta­kı­mın tek­nik so­rum­lu­lu­ğu­nu sür­dü­ren Ha­mi Man­dı­ra­lı ile de sür­dür­me­yi plan­lı­yor. Bor­do-Ma­vi­li yö­ne­tim Man­dı­ra­lı ile yo­lu­na de­vam et­me­nin plan­la­rı­nı ya­par­ken, Av­rpor To­to Sü­per Lig'de oy­na­na­cak olan maç­la­rın so­nuç­la­rı da ef­sa­ne oyun­cu­nun ta­kım­da­ki ge­le­ce­ğin­de et­ki­li ola­cak.

Fırtına çok yaklaştı

 En son 23 Şu­bat 2012'de UE­FA Av­ru­pa Li­gi 2. Tu­ru'nda Hol­lan­da'nın PSV Eind­ho­ven ta­kı­mıy­la dep­las­man­da yap­tı­ğı kar­şı­laş­ma­yı 4-1 kay­be­den Bor­do-Ma­vi­li­ler, ye­nil­mez­lik se­ri­si­ni 726 gü­ne ta­şı­mış­tı. Söz ko­nu­su dö­nem­de oy­na­dı­ğı 14 Av­ru­pa ku­pa­sı ma­çın­da 9 ga­li­bi­yet ve 5 be­ra­ber­lik el­de ede­rek ba­şa­rı­lı bir gra­fik or­ta­ya ko­yan Trab­zon-s­por, Ga­la­ta­sa­ray'ın UE­FA Ku­pa­sı ve Sü­per Ku­pa­’yı ka­zan­dı­ğı 1999-2000 ile 2000-2001 se­zon­la­rın­da ol­mak üze­re Av­ru­pa'da­ki 15 maç ye­nil­mez­lik re­ko­ru­na 1 maç yak­laş­tı. Bor­do-Ma­vi­li­ler bugün Ju­ven­tus ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı maç­tan ga­li­bi­yet ve­ya be­ra­ber­lik ay­rıl­ma­sı ha­lin­de Cimbom’un re­ko­ru­nu ya­ka­la­mış ola­cak.Juventus favori ama...

Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ha­mi Man­dı­ra­lı, Tür­ki­ye'yi se­vin­ce boğ­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ju­ven­tus'u fa­vo­ri ola­rak gör­dü­ğü­nü kay­de­den de­ne­yim­li ho­ca "Bu­ra­ya na­mağ­lup ola­rak gel­dik. Ta­kım ola­rak ha­zı­rız. Bi­ze dü­şen gö­rev­le­ri­mi­zi ye­ri­ne ge­tir­dik. Fut­bol­cu­la­rı­mı­za dü­şen gö­rev de ül­ke­mi­zi en iyi şe­kil­de tem­sil et­mek ola­cak­tır. İyi gi­den şey­ler de­ğiş­ti­ril­mez. Kö­tü gi­de­ni de­ğiş­tir­mek la­zım. Ka­ra­bük ma­çı olum­luy­du bu yön­den. Ju­ven­tus ne ka­dar kuv­vet­li ve kıy­met­liy­se bi­zim oyun­cu­la­rı­mız da kıy­met­li. Çok faz­la de­ği­şik­lik olur mu, maç­ta gö­re­cek­si­niz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ta­kı­mın tec­rü­be­li oyun­cu­su Zo­ko­ra ise İtal­yan eki­bi­nin çok iyi bir ta­kım ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek "Biz de ye­ni ho­ca­mız­la çı­kı­şa geç­mek is­ti­yo­ruz. Çok zor bir maç ola­cak. Eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğız" di­ye ko­nuş­tu.

UE­FA Av­ru­pa Li­gi'nde 2. tur he­ye­ca­nı bu­gün baş­la­ya­cak

Top­lam 32 ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği 2. tur­da ilk maç­lar oy­na­na­cak. Bu lig­de­ki tek Türk ta­kı­mı Trab­zons­por, İtal­ya tem­sil­ci­si Ju­ven­tus ile dep­las­man­da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. 16 kar­şı­laş­ma­nın prog­ra­mı şöy­le:

19.00 Anz­hi-Genk

20.00 Ju­ven­tus-Trab­zon

20.00 D.Ki­ev-Va­len­ci­a

20.00 PA­OK-Ben­fi­ca

20.00 Li­be­rec-Alk­ma­ar

20.00 Esb­jerg-Fio­ren­ti­na

20.00 Chor­no­mo­rets-O.Lyon

20.00 Dnip­ro-Tot­ten­ham

22.05 Re­al Be­tis-R.Ka­zan

22.05 Swan­se­a-Na­po­li

22.05 La­zi­o-Lu­do­go­rets

22.05 Ma­ri­bor-Se­vil­la

22.05 V.Plzen-S.Do­netsk

22.05 Ajax-Salz­burg

22.05 M.T.Aviv-Ba­sel

22.05 Por­to-E.Frank­furt

Juventus-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 32 takımlı eleme turunda İtalya'nın Juventus takımı ile 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçın hakemleri açıklandı.

UEFA Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın Torino kenti Juventus Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Alexey Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dzmitry Zhuk ve Andrei Hetsikau yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Aleh Maslianka olacak.

Karşılaşmada Dzianis Shcharbakou ve Siarhei Tsynkevich de ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.Trabzonspor, 20 Şubat 2014 Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi maçında İtalyan devi Juventus'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Trabzonspor 2.tur ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

20 Şubat Perşembe akşamı BG Juventus Arana'da oynanacak Trabzonspor Juventus karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. Bu kritik mücadele Star TV'den canlı yayınlanacak.

Avrupa kupalarında Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda eşleştiği İtalya'nın Juventus takımıyla ilk kez tur mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, Avrupa arenasında daha önce İtalyan takımlarıyla ikişer kez Inter ve Lazio, birer kez de Cagliari ve Perugia olmak üzere 6 kez eşleşti. İtalyan takımı ile yedinci kez eşleşen Karadeniz ekibi, bu ülke takımlarıyla 13. karşılaşmasına çıkacak.

Trabzonspor, İtalyan takımlarıyla yaptığı 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

İlk olarak 1983-1984 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda Inter ile eşleşen bordo-mavili takım, sahasında 1-0 yendiği rakibine, deplasmanda 2-0 yenilerek tura veda etti. 28 yıl sonra tekrar Inter ile UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda eşleşen Karadeniz ekibi, İtalya'da ilk maçı Celustka'nınnattığı golle 1-0 kazanarak adından söz ettirirken sahasında da rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

1993-1994 sezonunda UEFA Kupası 2. turunda Cagliari ile eşleşen Karadeniz ekibi, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibi ile deplasmanda golsüz beraberlikle yenişemeyince elenen taraf olmuştu.

1994-1995 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde sahasında ve deplasmanda Lazio'ya 2-1 yenilen Trabzonspor, rakibi karşısında turu geçememişti. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 19 yıl sonra tekrar eşleştiği Lazio karşısında sahasında 3-3, deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve grubu rakibinin önünde lider tamamlamıştı.

Bordo-mavili takım, UEFA İntertoto Kupası'nda 1999-2000 sezonunda Perugia takımına sahasında 2-1 yenilmiş ancak deplasmanda 3-1 öndeyken çıkan olaylar nedeniyle hükmen galip gelerek rakibini saf dışı bırakmış ve ilk kez bir İtalyan takımını eleme başarısı göstermişti.
Bu habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!
Yorum Yaz

VİDEO GALERİ

Mardin'deki dehşet anları kameraya böyle yansıdı
 • Mardin'deki dehşet anları kameraya böyle yansıdı
 • İstanbul da tanker patladı
 • Köylüler neye uğradığını şaşırdı
 • Sunucuya kızan yönetmen bakın ne yaptı


YAZARLAR

 • Erhan BAŞYURTErhan BAŞYURTErmeni tehcirinin torunlarına taziye
 • Nazlı ILICAKNazlı ILICAKEl kesesinden saltanat
 • Gülay GÖKTÜRKGülay GÖKTÜRKErdoğan farkı
 • Nuh GÖNÜLTAŞNuh GÖNÜLTAŞ'Yeni Türkiye' dedikleri 2.tek parti dönemi oluyor!
 • Yavuz BAYDARYavuz BAYDARİstanbul'da 1915 Müzesi açma zamanı
 • Gökhan BACIKGökhan BACIKErmeni açılımı
 • Adem Yavuz ARSLANAdem Yavuz ARSLANKumpas hazırlığı veya Ankara'da neler oluyor?
 • Perihan ÇAKIROĞLUPerihan ÇAKIROĞLUSanatı seven şehirler yükselir
 • Yaşar ERDİNÇYaşar ERDİNÇMerkez Bankası "kredibilite" dedi
 • Bilal ÖZCANBilal ÖZCAN'Hola Chile!'
 • Sadettin ORHANSadettin ORHANPerformans kriterleri ve tazminat
 • Elif KORKMAZELElif KORKMAZELHem pratik hem lezzetli!
 • Ali DEMİRELAli DEMİRELBu sene de üç aylara kavuşmak üzereyiz
Erhan BAŞYURTErmeni tehcirinin torunlarına taziye

FOTO GALERİ

 • Keşke orada olsaydım diyeceğiniz 50 yer
 • 3 Aslan sırtlanı duman etti
 • TIR ve şoför alev alev yandı
 • Böyle bir yol görmediniz
 • Ukrayna ordusu operasyon başlattı
 • İşte Apple'ın yeni bombası
 • Hipertansiyonu düşürmeye yardımcı besinler
 • Domuzun aslanla karşı karşıya geldiği an
 • Minareyi kışın yatırıp yazın kaldırıyorlar
Keşke orada olsaydım diyeceğiniz 50