haberL haberR
0 facebook twitter googleplus

Spor

29 Kasım 2013 Cuma, 08:16
Paylaş
Tweet
Paylaş
Gönder
Yazdır
A
A
Gönder
Ana Sayfa » Spor » Trabzonspor Limassol maç özeti ve golleri

Trabzonspor Limassol maç özeti ve golleri

Trabzonspor Apollon Limassol'ü 4-2 yendi. Trabzonspor Apollon Limassol maçında Olcan 3 gol attı. Trabzonspor Apollon Limassol maçını kazanarak üst tura çıkmayı garantiledi.
Trabzonspor Limassol maç özeti ve golleri Trabzonspor Apollon Limassol'ü 4-2 yendi. Trabzonspor Apollon Limassol maçında Olcan 3 gol attı. Trabzonspor Apollon Limassol maçını kazanarak üst tura çıkmayı garantiledi.
Avrupa Ligi grup maçında Trabzonspor Apollon Limassol'ü 4-2 yendi. Trabzonspor Apollon Spor maçında Olcan Adın 3 gol atarak yıldızlaştı. Trabzonspor Apollon Limassol maçını kazanarak üst tura çıkmayı garantiledi.

3 gol ata­rak ‘hat-trick’ ya­pan ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, So­ner’in go­lün­ün de pasını verdi. Bu so­nuç­la pu­anı­nı 13’e yük­sel­te­rek li­der­li­ği­ni ko­ru­yan tem­sil­ci­miz 12 Ara­lık’ta La­zi­o ile be­ra­be­re bi­le kal­sa gru­bu li­der ta­mam­la­ya­cak.

UE­FA Av­ru­pa Li­gi’nde fır­tı­na gi­bi esen ve önü­ne ge­le­ni de­vi­ren Trab­zons­por, bu per­for­man­sı­nın kar­şı­lı­ğı­nı, adı­nı 2’nci tu­ra yaz­dı­rı­rak al­dı. Bor­do-Ma­vi­li­ler evin­de ağır­la­dı­ğı Rum tem­sil­ci­si Apol­lon Li­mas­sol’ü 4-2 ye­ne­rek son ma­çı­nı oy­na­ma­dan 13 pu­an­la üst tu­ra çık­ma­yı ga­ran­ti­le­di. Eki­bi­miz 12 Ara­lık’ta İtal­ya’nın baş­ken­ti Ro­ma’da 11 pu­an­lı ta­kip­çi­si La­zi­o ile grup bi­rin­ci­li­ği için kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek.

23. DA­Kİ­KA: Ma­lo­uda’nın sağ­dan or­ta­sın­da, ce­za sahasındaki Ol­can’ın ka­fasında, top ka­le­ci Hi­di’ye rağ­men fi­le­le­rle buluştu: 1-0.

25. DA­Kİ­KA: Hen­ri­qu­e ile ver­kaç ya­pa­rak sağ­dan ce­za ala­nı son çiz­gi­si­ne inen Ol­can’ın pa­sın­da, ya­kın me­sa­fe­de­ki So­ner Ay­doğ­du’nun şu­tun­da, top ka­le­ci Hi­di’den dön­dü. Dö­nen top ile tek­rar bu­lu­şan So­ner, bu kez fi­le­le­ri sars­tı: 2-0.

61. DA­Kİ­KA: Ka­dir’in ce­za ala­nı­na yer­den pa­sı­na ha­re­ket­le­nen Ol­can, sa­vun­ma­dan çok şık sıy­rı­lıp düz­gün bir vu­ruş­la to­pu ağ­la­ra gön­der­di: 3-0.

68. DA­Kİ­KA: Sol­dan ya­pı­lan or­ta­da to­pa iyi yük­se­len Gu­ie Gne­ki’nin ka­fa vu­ru­şun­da top ağ­lar­la bu­luş­tu ve fark 2’ye in­di: 3-1.

80. DA­Kİ­KA:  Sol­dan ge­li­şen Apol­lon ata­ğın­da ya­pı­lan or­ta­da Ka­dir, ra­ki­bi­ne fa­ul ya­pın­ca ha­kem ‘pe­nal­tı’ de­di. Atı­şı San­goy go­le çe­vi­rip far­kı 1’e in­dir­di: 3-2.

83. DA­Kİ­KA: Sağ çap­raz­dan ka­za­nı­lan ser­best vu­ruş­ta to­pun ba­şı­na ge­çen ge­ce­nin yıl­dı­zı Ol­can ha­ri­ka bir vu­ruş­la sağ kö­şe­den go­lü­nü at­tı ve ‘hat-trick’ yap­tı: 4-2.

90. DA­Kİ­KA: Or­ta alan­da ger­çek­le­şen iki­li mü­ca­de­le­de ra­ki­bi­ne bilerek sert fa­ul ya­pan Zo­ko­ra, sa­rı kart gör­dü ve La­zi­o dep­las­ma­nın­da ce­za­lı du­ru­ma düş­tü.

MAÇIN FOTO GALERİSİ İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR-APOLLON LİMASSOL MAÇININ GOLLERİRum Kesimi’ne Ay-Yıldızlı yanıt

İKİ ta­kı­mın 19 Ey­lül’de Kıb­rıs Rum Ke­si­mi’nde oy­na­dı­ğı maç­ta bay­rak kri­zi ya­şan­mış­tı. Rum yet­ki­li­ler stat­ta­ki bay­rak di­rek­le­ri­ne Türk bay­ra­ğı as­ma­mış, Trab­zon bay­ra­ğı ise bir sü­re son­ra ta­raf­tar­lar­ca in­di­ril­miş­ti. Trab­zon yö­ne­ti­mi dün mi­sil­le­me ya­pıp Rum bay­ra­ğı­nı as­ma­dı.

An­cak UE­FA’nın eşit­lik il­ke­si ge­re­ği sta­da Türk bay­ra­ğı da ası­la­ma­yın­ca ku­lüp yö­ne­ti­mi sta­da gi­ren tüm ta­raf­tar­la­ra Türk bay­ra­ğı da­ğıt­tı. Baş­kan İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu da  ko­nuy­la il­gi­li ola­rak “Bi­zim bay­ra­ğı­mı­za say­gı gös­ter­me­yen­le­rin bay­ra­ğı­na biz­ de say­gı gös­ter­me­yiz” dedi.

Akçay: Alnımızın akıyla

Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa Ak­çay, grup­tan alın­la­rı­nın akıy­la çık­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. İkin­ci ya­rı­nın 10 da­ki­ka­lık bö­lü­mü dı­şın­da oyu­nu sürekli for­se et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Ak­çay, “Ar­tık ku­ra­da şan­sı­mız ne ola­cak, ona ba­ka­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. Tec­rü­be­li ho­ca La­zi­o ma­çı için ise “Sa­ha­sın­da La­zi­o fa­vo­ri gi­bi gö­zü­kü­yor. Ama biz de Av­ru­pa Li­gi’nde dep­las­man­lar­da ba­şa­rı­lı­yız. Ko­lay bir maç ol­ma­ya­cak La­zi­o için” ifadelerini kullandı.

Sıra rekorda

APOL­LON’U yenerek pu­anı­nı 13’e yük­sel­ten Trab­zon, Fe­ner­bah­çe’ye ait Av­ru­pa Ku­pa­la­rın­da gru­bu­nu en çok pu­an­la bi­ti- ­ren Türk ta­kı­mı ol­ma re­ko­ru­na göz dik­ti. Fe­ner­bah­çe, 2009-10’da Av­ru­pa Li­gi gru­bun­da 15 pu­an top­la­mıştı. Trabzon son maçta Lazio’yu yenerse 16 puanla rekor kıracak.

TARİHE GEÇTİ

Gecenin yıldızı Olcan Adın, attığı 3 golle Trabzonspor tarihine geçti. Olcan Bordo-Mavili formayla bir Avrupa maçında 3 gol birden atan ilk futbolcu oldu. Olcan bu sezon 17 resmi maçta 7 gol attı.

Ol­can Adın’ın asis­tiy­le Trab­zon’un Apol­lon Li­mas­sol kar­şı­sın­da ta­kı­mı­nı 2-0 öne ge­çi­ren go­lü atan So­ner Ay­doğ­du ay­nı za­man­da Av­ru­pa ka­ri­ye­rin­de ilk kez gol se­vin­ci ya­şa­mış ol­du.

Tahkim uzattı Fırtına tetikte

Trab­zons­por, Fe­ner­bah­çe’nin şam­pi­yon­lu­ğuy­la so­na eren 2010-11 se­zo­nu­nun tes­ci­li­nin ip­ta­li için Tür­ki­ye Fut­bol Fe­da­ras­yo­nu’na (TFF) baş­vur­muş­tu. An­cak bu baş­vu­ru TFF ta­ra­fın­dan red­de­dil­miş­ti. Bu­nun üze­ri­ne Bor­do-Ma­vi­li­ler Tah­kim Ku­ru­lu’na git­miş­ti. Tah­kim de TFF’ye “Trab­zons­por’un ta­le­bi­ni ne­den red­det­ti­niz” so­ru­su­nu so­ra­rak 28 Ka­sım’a ka­dar ce­vap is­te­miş­ti. Dün top­la­nan Tah­kim Ku­ru­lu söz ko­nu­su ce­vap di­lek­çe­si­nin eli­ne ulaş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, Trab­zons­por’un iti­raz dos­ya­sı­nın in­ce­len­me­si­ne ka­rar ver­di. Tah­kim’in bu ka­ra­rı­nın ar­dın­dan Bor­do-Ma­vi­li ca­mi­ada göz­ler per­şem­be gü­nü ya­pı­la­cak top­lan­tı­ya çev­ril­di.

TFF TOPU ATMIŞTI

Öte yan­dan TFF yönetimi,  Trab­zonspor’un baş­vu­ru­su­nun red­de­dil­me ge­rek­çe­si­ni so­ran Tah­kim Kurulu’na “Da­ha ön­ce bu ko­nuy­la il­gi­li tar­a­fı­nız­dan bir ka­rar ve­ril­di. Tah­kim Kurulu’nun ver­di­ği ka­ra­rı biz bo­za­mayız” ya­nı­tı­nı ver­mişti. TFF’nin iki kurulu arasındaki bu yazışmanın detayları sa­de­ce BU­GÜN’de yer al­mış­tı.

SUAT VİLGEN - BUGÜN GAZETESİ

İŞTE DAKİKA DAKİKA TRABZONSPOR - APOLLON LİMASSOL MAÇI

90' Dakika : Hakem Manuel Grafe maçı bitiren düdüğü çalıyor. UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda karşılaşmayı 4-2 kazanıyor ve puanını 13'e yükseltiyor.
 
90' Dakika : Apollon'da Sangoy rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
90' Dakika : Trabzonspor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 15 numarayla Malouda, Giren oyuncu 19 numarayla Abdülkadir
 
90' Dakika : Trabzonspor'da Zokora rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
89' Dakika : 4. Hakem Mike Pickel maçın sonuna 3 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
87' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top kaleci Hidi'de kaldı.
 
85' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
82' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Trabzonspor Olcan'ın attığı gol ile durumu 4-2 yapıyor.Olcan ceza sahası önünde sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı, direkt kaleye sert vurdu ve top köşeden ağlarla buluştu.
 
80' Dakika : Trabzonspor'da Kadir Keleş rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
79' Dakika : GOL!! Apollon Sangoy'un attığı gol ile durumu 3-2 yapıyor.
 
78' Dakika : Apollon'da Sangoy sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
76' Dakika : Apollon atağında Sangoy ceza sahası içinde kaleye şut denedi ama kaleci Onur topu köşeden kornere çeldi.
 
74' Dakika : Apollon atağında Meriem ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top kaleci Onur'da kaldı.
 
72' Dakika : Trabzonspor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 8 numarayla Soner, Giren oyuncu 25 numarayla Alanzinho
 
71' Dakika : Trabzonspor atağında Bosingwa sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Hidi'de kaldı.
 
69' Dakika : GOL!! Apollon Abraham'ın attığı gol ile durumu 3-1 yapıyor.Vasiliou sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Abraham yükseldi kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.
 
67' Dakika : Apollon'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 12 numarayla Stefan Grigorie, Giren oyuncu 14 numarayla Meriem
 
66' Dakika : Trabzonspor atağında Kadir sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Janko yükseldi kafayı vurdu ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
65' Dakika : Topla Oynama Oranı: Trabzonspor % 69 - Apollon % 31
 
64' Dakika : Trabzonspor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 12 numarayla Henrique, Giren oyuncu 83 numarayla Janko
 
62' Dakika : Apollon'da Grigorie hakeme itiraz ettiği için Sarı Kart gördü.
 
61' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! GOOOOOLLLLL!!!!! GOOOOOLLLLL!!!!! Trabzonspor Olcan ile 3. golü buldu.Kadir sol kanattan ceza sahası içine pasını verdi, Olcan topla buluştu kaleci ile karşı karşıya şutunu vurdu ve top ağlarla buluştu.
 
60' Dakika : Apollon'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 9 numarayla Roberto, Giren oyuncu 19 numarayla Abraham
 
59' Dakika : Apollon'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 48 numarayla Kyriakou, Giren oyuncu 10 numarayla Sangoy
 
58' Dakika : Trabzonspor'da Olcan sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
57' Dakika : Trabzonspor atağında Bosingwa sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top savunmaya çarparak kornere çıktı.
 
54' Dakika : Apollon atağında Roberto ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
53' Dakika : Trabzonspor atağında Henrique ceza sahası içinde ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
51' Dakika : Trabzonspor atağında Olcan sağ çaprazdan kaleye sert vurdu ama kaleci Hidi topu çeldi.
 
49' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top auta çıktı.
 
47' Dakika : Trabzonspor atağında Henrique ceza sahası içinde savunmanın hatasında topla buluştu, kaleci ile karşı karşıya şutunu vurdu ama kaleci Hidi topu çıkardı.
 
46' Dakika : Trabzonspor hakem Manuel Grafe'in düdüğüyle ikinci uzatma devresi başlıyor.Her iki takımda ilk yarıdaki kadrolarını koruyarak maça başladı.
 
45' Dakika : Hakem Manuel Grafe ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona eriyor.
 
45' Dakika : 4. Hakem Mike Pickel ilk yarının sonuna 1 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
43' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
41' Dakika : Trabzonspor atağında Olcan ceza sahası önünden kaleye sert vurdu ama top kaleci Hidi'de kaldı.
 
40' Dakika : Apollon'da Alexandros Konstantinou rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
38' Dakika : Trabzonspor'da Olcan sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
37' Dakika : Apollon'da Gullon ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
36' Dakika : Topla Oynama Oranı: Trabzonspor % 67 - Apollon % 33
 
34' Dakika : Trabzonspor atağında Soner ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
30' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top savunmaya çarparak uzaklaştı.
 
28' Dakika : Trabzonspor atağında Olcan ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
26' Dakika : Trabzonspor atağında Henrique topla ceza sahası içine yöneldi ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
24' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Trabzonspor Soner ile 2. golü buldu.Olcan, Henrique'yle duvar paslaşması yapıp ceza sahası içine girdi ve yerden pasını verdi. Soner gelen topa şutunu vurdu ve top ağlarla buluştu.
 
22' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! GOOOOOLLLLL!!!!! GOOOOOLLLLL!!!!! Trabzonspor Olcan'ın attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.Malouda sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Olcan yükseldi kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.
 
18' Dakika : Trabzonspor'da Colman sol kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
16' Dakika : Apollon atağında Roberto ceza ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
14' Dakika : Trabzonspor atağında Olcan sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
12' Dakika : Trabzonspor atağında Soner ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
10' Dakika : Trabzonspor'da Soner ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
8' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top üstten auta çıktı.
 
6' Dakika : Trabzonspor atağında Soner ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top üstten auta çıktı.
 
5' Dakika : Trabzonspor atağında Olcan sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
4' Dakika : Apollon'da Grigorie sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
2' Dakika : Apollon atağında Grigorie sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama kaleci Onur topu uzaklaştırdı.
 
1' Dakika : Karşılaşma Apollon'dan Roberto'nun vuruşuyla başlıyor.
 
0' Dakika : Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta da mağlup olmadı. Ligde 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Trabzonspor, Avrupa'da ise 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.
 
0' Dakika : Trabzonspor Avrupa kupalarında Kıbrıs Rus Kesimi temsilcileri ile 5 kez karşılaşırken 3 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi aldı. Trabzonspor bu 5 maçta 6 gol atarken 5 gol yedi.
 
0' Dakika : Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve hiç mağlup olmayarak Avrupa Kupalarında 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
 
0' Dakika : Fenerbahçe 2009-10 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grubunda 15 puanla grubu lider bitirmişti. Trabzonspor son iki maçını da kazanırsa puanını 16 yapacak ve rekoru eline geçirmiş olacak.
 
0' Dakika : UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Trabzonspor 10 puanla 1. sırada, Apollon Limassol ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
 
0' Dakika : Apollon yedek kulübesinde ise; Fani, Mena, Catala, Karipidis, Meriem, Sangoy ve Abraham bulunuyor.
 
0' Dakika : Trabzonspor yedek kulübesinde; Zeki Ayvaz, Aykut Demir, Zeki Yavru, Adrian Abdulkadir Özdemir, Alanzinho ve Janko bulunuyor.
 
0' Dakika : Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Manuel Grafe yönetecek. Yardımcılıklarını ise Thorsten Schiffner ve Guido Kleve yapacak. 4. hakem ise Mike Pickel.
 
0' Dakika : Apollon maça kalede Hidi, savunmada Vasiliou, Charalambous, Merkis, Dananae; orta alanda Robert, Gullon, Kyriakou, Konstantinou; hücumda Grigorie ve Roberto ilk 11'i ile başlıyor.
 
0' Dakika : Trabzonspor kalede Onur, savunmada; Bosingwa, Mustafa Yumlu, Bamba, Kadir Keleş orta sahada; Soner, Colman, Zokora forvette ise Olcan, Henrique ve Malouda 11'i ile sahaya çıkacak.
 
0' Dakika : UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında temsilcimiz Trabzonspor Hüseyin Avni Aker Stadında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apollon ile karşılaşıyor.


Paylaş
Tweet
Paylaş
Gönder
Yazdır
A
A
Önüne gelen teklifleri kabul etse...
VİLLALARDA OTURURDU

Yorum Yaz

VİDEO GALERİ

Parlamentoda savaş gibi kavga
 • Parlamentoda savaş gibi kavga
 • Fanatik yahudi BBC muhabirine saldırdı
 • O polislerin aileleri konuştu
 • Emniyet müdürü: Hırsızı teröristi yakalarım


YAZARLAR

 • Erhan BAŞYURTErhan BAŞYURT'Yeni Türkiye' uçurumun kenarında
 • Nazlı ILICAKNazlı ILICAKYeni Türkiye
 • Gülay GÖKTÜRKGülay GÖKTÜRKDİSK çarpık saflaşmayı kırıyor
 • Yavuz BAYDARYavuz BAYDAR12 Eylül ruhu, geldiysen üç kere vur!
 • Gökhan BACIKGökhan BACIKÜmmet-i acziyet
 • Aykut IŞIKLARAykut IŞIKLARSu yolunu bulamayınca doğanın intikamı oluyor
 • Bilal ÖZCANBilal ÖZCANGülmira'nın öyküsü!
 • Elif KORKMAZELElif KORKMAZELYazı kışı olmayan bir sebzedir 'o'...
 • Ali DEMİRELAli DEMİRELHz.Ömer başını niçin yere koyuyordu?
 • Erdoğan SÜZERErdoğan SÜZEREkonomiyi bekleyen riskler
Erhan BAŞYURT'Yeni Türkiye' uçurumun kenarında

FOTO GALERİ

 • Az parayla yapılabilecek 15 iş
 • Bebeği sebze kasasında sürükledi
 • Gizli odanın sırrı çözüldü
 • 'Haram lokma yemedim' sözü Twitter'ı salladı
 • Milyonerler hangi şehirlerde yaşıyor?
 • Adaylara ne kadar bağış yapıldı
 • Yüzyıllardır korunan yiyecekler
 • Prens George 1 yaşına bastı
 • Tatvan'da korkunç kaza
Az parayla yapılabilecek 15 iş