haberL haberR
0 facebook twitter googleplus

Spor

29 Kasım 2013 Cuma, 08:16
Paylaş
Tweet
Paylaş
Gönder
Yazdır
A
A
Gönder
Ana Sayfa » Spor » Trabzonspor Limassol maç özeti ve golleri

Trabzonspor Limassol maç özeti ve golleri

Trabzonspor Apollon Limassol'ü 4-2 yendi. Trabzonspor Apollon Limassol maçında Olcan 3 gol attı. Trabzonspor Apollon Limassol maçını kazanarak üst tura çıkmayı garantiledi.
Trabzonspor Limassol maç özeti ve golleriTrabzonspor Apollon Limassol'ü 4-2 yendi. Trabzonspor Apollon Limassol maçında Olcan 3 gol attı. Trabzonspor Apollon Limassol maçını kazanarak üst tura çıkmayı garantiledi.
Avrupa Ligi grup maçında Trabzonspor Apollon Limassol'ü 4-2 yendi. Trabzonspor Apollon Spor maçında Olcan Adın 3 gol atarak yıldızlaştı. Trabzonspor Apollon Limassol maçını kazanarak üst tura çıkmayı garantiledi.

3 gol ata­rak ‘hat-trick’ ya­pan ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, So­ner’in go­lün­ün de pasını verdi. Bu so­nuç­la pu­anı­nı 13’e yük­sel­te­rek li­der­li­ği­ni ko­ru­yan tem­sil­ci­miz 12 Ara­lık’ta La­zi­o ile be­ra­be­re bi­le kal­sa gru­bu li­der ta­mam­la­ya­cak.

UE­FA Av­ru­pa Li­gi’nde fır­tı­na gi­bi esen ve önü­ne ge­le­ni de­vi­ren Trab­zons­por, bu per­for­man­sı­nın kar­şı­lı­ğı­nı, adı­nı 2’nci tu­ra yaz­dı­rı­rak al­dı. Bor­do-Ma­vi­li­ler evin­de ağır­la­dı­ğı Rum tem­sil­ci­si Apol­lon Li­mas­sol’ü 4-2 ye­ne­rek son ma­çı­nı oy­na­ma­dan 13 pu­an­la üst tu­ra çık­ma­yı ga­ran­ti­le­di. Eki­bi­miz 12 Ara­lık’ta İtal­ya’nın baş­ken­ti Ro­ma’da 11 pu­an­lı ta­kip­çi­si La­zi­o ile grup bi­rin­ci­li­ği için kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek.

23. DA­Kİ­KA: Ma­lo­uda’nın sağ­dan or­ta­sın­da, ce­za sahasındaki Ol­can’ın ka­fasında, top ka­le­ci Hi­di’ye rağ­men fi­le­le­rle buluştu: 1-0.

25. DA­Kİ­KA: Hen­ri­qu­e ile ver­kaç ya­pa­rak sağ­dan ce­za ala­nı son çiz­gi­si­ne inen Ol­can’ın pa­sın­da, ya­kın me­sa­fe­de­ki So­ner Ay­doğ­du’nun şu­tun­da, top ka­le­ci Hi­di’den dön­dü. Dö­nen top ile tek­rar bu­lu­şan So­ner, bu kez fi­le­le­ri sars­tı: 2-0.

61. DA­Kİ­KA: Ka­dir’in ce­za ala­nı­na yer­den pa­sı­na ha­re­ket­le­nen Ol­can, sa­vun­ma­dan çok şık sıy­rı­lıp düz­gün bir vu­ruş­la to­pu ağ­la­ra gön­der­di: 3-0.

68. DA­Kİ­KA: Sol­dan ya­pı­lan or­ta­da to­pa iyi yük­se­len Gu­ie Gne­ki’nin ka­fa vu­ru­şun­da top ağ­lar­la bu­luş­tu ve fark 2’ye in­di: 3-1.

80. DA­Kİ­KA:  Sol­dan ge­li­şen Apol­lon ata­ğın­da ya­pı­lan or­ta­da Ka­dir, ra­ki­bi­ne fa­ul ya­pın­ca ha­kem ‘pe­nal­tı’ de­di. Atı­şı San­goy go­le çe­vi­rip far­kı 1’e in­dir­di: 3-2.

83. DA­Kİ­KA: Sağ çap­raz­dan ka­za­nı­lan ser­best vu­ruş­ta to­pun ba­şı­na ge­çen ge­ce­nin yıl­dı­zı Ol­can ha­ri­ka bir vu­ruş­la sağ kö­şe­den go­lü­nü at­tı ve ‘hat-trick’ yap­tı: 4-2.

90. DA­Kİ­KA: Or­ta alan­da ger­çek­le­şen iki­li mü­ca­de­le­de ra­ki­bi­ne bilerek sert fa­ul ya­pan Zo­ko­ra, sa­rı kart gör­dü ve La­zi­o dep­las­ma­nın­da ce­za­lı du­ru­ma düş­tü.

MAÇIN FOTO GALERİSİ İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR-APOLLON LİMASSOL MAÇININ GOLLERİRum Kesimi’ne Ay-Yıldızlı yanıt

İKİ ta­kı­mın 19 Ey­lül’de Kıb­rıs Rum Ke­si­mi’nde oy­na­dı­ğı maç­ta bay­rak kri­zi ya­şan­mış­tı. Rum yet­ki­li­ler stat­ta­ki bay­rak di­rek­le­ri­ne Türk bay­ra­ğı as­ma­mış, Trab­zon bay­ra­ğı ise bir sü­re son­ra ta­raf­tar­lar­ca in­di­ril­miş­ti. Trab­zon yö­ne­ti­mi dün mi­sil­le­me ya­pıp Rum bay­ra­ğı­nı as­ma­dı.

An­cak UE­FA’nın eşit­lik il­ke­si ge­re­ği sta­da Türk bay­ra­ğı da ası­la­ma­yın­ca ku­lüp yö­ne­ti­mi sta­da gi­ren tüm ta­raf­tar­la­ra Türk bay­ra­ğı da­ğıt­tı. Baş­kan İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu da  ko­nuy­la il­gi­li ola­rak “Bi­zim bay­ra­ğı­mı­za say­gı gös­ter­me­yen­le­rin bay­ra­ğı­na biz­ de say­gı gös­ter­me­yiz” dedi.

Akçay: Alnımızın akıyla

Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa Ak­çay, grup­tan alın­la­rı­nın akıy­la çık­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. İkin­ci ya­rı­nın 10 da­ki­ka­lık bö­lü­mü dı­şın­da oyu­nu sürekli for­se et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Ak­çay, “Ar­tık ku­ra­da şan­sı­mız ne ola­cak, ona ba­ka­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. Tec­rü­be­li ho­ca La­zi­o ma­çı için ise “Sa­ha­sın­da La­zi­o fa­vo­ri gi­bi gö­zü­kü­yor. Ama biz de Av­ru­pa Li­gi’nde dep­las­man­lar­da ba­şa­rı­lı­yız. Ko­lay bir maç ol­ma­ya­cak La­zi­o için” ifadelerini kullandı.

Sıra rekorda

APOL­LON’U yenerek pu­anı­nı 13’e yük­sel­ten Trab­zon, Fe­ner­bah­çe’ye ait Av­ru­pa Ku­pa­la­rın­da gru­bu­nu en çok pu­an­la bi­ti- ­ren Türk ta­kı­mı ol­ma re­ko­ru­na göz dik­ti. Fe­ner­bah­çe, 2009-10’da Av­ru­pa Li­gi gru­bun­da 15 pu­an top­la­mıştı. Trabzon son maçta Lazio’yu yenerse 16 puanla rekor kıracak.

TARİHE GEÇTİ

Gecenin yıldızı Olcan Adın, attığı 3 golle Trabzonspor tarihine geçti. Olcan Bordo-Mavili formayla bir Avrupa maçında 3 gol birden atan ilk futbolcu oldu. Olcan bu sezon 17 resmi maçta 7 gol attı.

Ol­can Adın’ın asis­tiy­le Trab­zon’un Apol­lon Li­mas­sol kar­şı­sın­da ta­kı­mı­nı 2-0 öne ge­çi­ren go­lü atan So­ner Ay­doğ­du ay­nı za­man­da Av­ru­pa ka­ri­ye­rin­de ilk kez gol se­vin­ci ya­şa­mış ol­du.

Tahkim uzattı Fırtına tetikte

Trab­zons­por, Fe­ner­bah­çe’nin şam­pi­yon­lu­ğuy­la so­na eren 2010-11 se­zo­nu­nun tes­ci­li­nin ip­ta­li için Tür­ki­ye Fut­bol Fe­da­ras­yo­nu’na (TFF) baş­vur­muş­tu. An­cak bu baş­vu­ru TFF ta­ra­fın­dan red­de­dil­miş­ti. Bu­nun üze­ri­ne Bor­do-Ma­vi­li­ler Tah­kim Ku­ru­lu’na git­miş­ti. Tah­kim de TFF’ye “Trab­zons­por’un ta­le­bi­ni ne­den red­det­ti­niz” so­ru­su­nu so­ra­rak 28 Ka­sım’a ka­dar ce­vap is­te­miş­ti. Dün top­la­nan Tah­kim Ku­ru­lu söz ko­nu­su ce­vap di­lek­çe­si­nin eli­ne ulaş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, Trab­zons­por’un iti­raz dos­ya­sı­nın in­ce­len­me­si­ne ka­rar ver­di. Tah­kim’in bu ka­ra­rı­nın ar­dın­dan Bor­do-Ma­vi­li ca­mi­ada göz­ler per­şem­be gü­nü ya­pı­la­cak top­lan­tı­ya çev­ril­di.

TFF TOPU ATMIŞTI

Öte yan­dan TFF yönetimi,  Trab­zonspor’un baş­vu­ru­su­nun red­de­dil­me ge­rek­çe­si­ni so­ran Tah­kim Kurulu’na “Da­ha ön­ce bu ko­nuy­la il­gi­li tar­a­fı­nız­dan bir ka­rar ve­ril­di. Tah­kim Kurulu’nun ver­di­ği ka­ra­rı biz bo­za­mayız” ya­nı­tı­nı ver­mişti. TFF’nin iki kurulu arasındaki bu yazışmanın detayları sa­de­ce BU­GÜN’de yer al­mış­tı.

SUAT VİLGEN - BUGÜN GAZETESİ

İŞTE DAKİKA DAKİKA TRABZONSPOR - APOLLON LİMASSOL MAÇI

90' Dakika : Hakem Manuel Grafe maçı bitiren düdüğü çalıyor. UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda karşılaşmayı 4-2 kazanıyor ve puanını 13'e yükseltiyor.
 
90' Dakika : Apollon'da Sangoy rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
90' Dakika : Trabzonspor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 15 numarayla Malouda, Giren oyuncu 19 numarayla Abdülkadir
 
90' Dakika : Trabzonspor'da Zokora rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
89' Dakika : 4. Hakem Mike Pickel maçın sonuna 3 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
87' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top kaleci Hidi'de kaldı.
 
85' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
82' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Trabzonspor Olcan'ın attığı gol ile durumu 4-2 yapıyor.Olcan ceza sahası önünde sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı, direkt kaleye sert vurdu ve top köşeden ağlarla buluştu.
 
80' Dakika : Trabzonspor'da Kadir Keleş rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
79' Dakika : GOL!! Apollon Sangoy'un attığı gol ile durumu 3-2 yapıyor.
 
78' Dakika : Apollon'da Sangoy sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
76' Dakika : Apollon atağında Sangoy ceza sahası içinde kaleye şut denedi ama kaleci Onur topu köşeden kornere çeldi.
 
74' Dakika : Apollon atağında Meriem ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top kaleci Onur'da kaldı.
 
72' Dakika : Trabzonspor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 8 numarayla Soner, Giren oyuncu 25 numarayla Alanzinho
 
71' Dakika : Trabzonspor atağında Bosingwa sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Hidi'de kaldı.
 
69' Dakika : GOL!! Apollon Abraham'ın attığı gol ile durumu 3-1 yapıyor.Vasiliou sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Abraham yükseldi kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.
 
67' Dakika : Apollon'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 12 numarayla Stefan Grigorie, Giren oyuncu 14 numarayla Meriem
 
66' Dakika : Trabzonspor atağında Kadir sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Janko yükseldi kafayı vurdu ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
65' Dakika : Topla Oynama Oranı: Trabzonspor % 69 - Apollon % 31
 
64' Dakika : Trabzonspor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 12 numarayla Henrique, Giren oyuncu 83 numarayla Janko
 
62' Dakika : Apollon'da Grigorie hakeme itiraz ettiği için Sarı Kart gördü.
 
61' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! GOOOOOLLLLL!!!!! GOOOOOLLLLL!!!!! Trabzonspor Olcan ile 3. golü buldu.Kadir sol kanattan ceza sahası içine pasını verdi, Olcan topla buluştu kaleci ile karşı karşıya şutunu vurdu ve top ağlarla buluştu.
 
60' Dakika : Apollon'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 9 numarayla Roberto, Giren oyuncu 19 numarayla Abraham
 
59' Dakika : Apollon'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 48 numarayla Kyriakou, Giren oyuncu 10 numarayla Sangoy
 
58' Dakika : Trabzonspor'da Olcan sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
57' Dakika : Trabzonspor atağında Bosingwa sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top savunmaya çarparak kornere çıktı.
 
54' Dakika : Apollon atağında Roberto ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
53' Dakika : Trabzonspor atağında Henrique ceza sahası içinde ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
51' Dakika : Trabzonspor atağında Olcan sağ çaprazdan kaleye sert vurdu ama kaleci Hidi topu çeldi.
 
49' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top auta çıktı.
 
47' Dakika : Trabzonspor atağında Henrique ceza sahası içinde savunmanın hatasında topla buluştu, kaleci ile karşı karşıya şutunu vurdu ama kaleci Hidi topu çıkardı.
 
46' Dakika : Trabzonspor hakem Manuel Grafe'in düdüğüyle ikinci uzatma devresi başlıyor.Her iki takımda ilk yarıdaki kadrolarını koruyarak maça başladı.
 
45' Dakika : Hakem Manuel Grafe ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona eriyor.
 
45' Dakika : 4. Hakem Mike Pickel ilk yarının sonuna 1 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
43' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
41' Dakika : Trabzonspor atağında Olcan ceza sahası önünden kaleye sert vurdu ama top kaleci Hidi'de kaldı.
 
40' Dakika : Apollon'da Alexandros Konstantinou rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
38' Dakika : Trabzonspor'da Olcan sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
37' Dakika : Apollon'da Gullon ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
36' Dakika : Topla Oynama Oranı: Trabzonspor % 67 - Apollon % 33
 
34' Dakika : Trabzonspor atağında Soner ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
30' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top savunmaya çarparak uzaklaştı.
 
28' Dakika : Trabzonspor atağında Olcan ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
26' Dakika : Trabzonspor atağında Henrique topla ceza sahası içine yöneldi ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
24' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Trabzonspor Soner ile 2. golü buldu.Olcan, Henrique'yle duvar paslaşması yapıp ceza sahası içine girdi ve yerden pasını verdi. Soner gelen topa şutunu vurdu ve top ağlarla buluştu.
 
22' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! GOOOOOLLLLL!!!!! GOOOOOLLLLL!!!!! Trabzonspor Olcan'ın attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.Malouda sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Olcan yükseldi kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.
 
18' Dakika : Trabzonspor'da Colman sol kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
16' Dakika : Apollon atağında Roberto ceza ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
14' Dakika : Trabzonspor atağında Olcan sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
12' Dakika : Trabzonspor atağında Soner ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
10' Dakika : Trabzonspor'da Soner ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
8' Dakika : Trabzonspor atağında Malouda ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top üstten auta çıktı.
 
6' Dakika : Trabzonspor atağında Soner ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top üstten auta çıktı.
 
5' Dakika : Trabzonspor atağında Olcan sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
4' Dakika : Apollon'da Grigorie sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
2' Dakika : Apollon atağında Grigorie sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama kaleci Onur topu uzaklaştırdı.
 
1' Dakika : Karşılaşma Apollon'dan Roberto'nun vuruşuyla başlıyor.
 
0' Dakika : Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta da mağlup olmadı. Ligde 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Trabzonspor, Avrupa'da ise 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.
 
0' Dakika : Trabzonspor Avrupa kupalarında Kıbrıs Rus Kesimi temsilcileri ile 5 kez karşılaşırken 3 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi aldı. Trabzonspor bu 5 maçta 6 gol atarken 5 gol yedi.
 
0' Dakika : Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve hiç mağlup olmayarak Avrupa Kupalarında 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
 
0' Dakika : Fenerbahçe 2009-10 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grubunda 15 puanla grubu lider bitirmişti. Trabzonspor son iki maçını da kazanırsa puanını 16 yapacak ve rekoru eline geçirmiş olacak.
 
0' Dakika : UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Trabzonspor 10 puanla 1. sırada, Apollon Limassol ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
 
0' Dakika : Apollon yedek kulübesinde ise; Fani, Mena, Catala, Karipidis, Meriem, Sangoy ve Abraham bulunuyor.
 
0' Dakika : Trabzonspor yedek kulübesinde; Zeki Ayvaz, Aykut Demir, Zeki Yavru, Adrian Abdulkadir Özdemir, Alanzinho ve Janko bulunuyor.
 
0' Dakika : Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Manuel Grafe yönetecek. Yardımcılıklarını ise Thorsten Schiffner ve Guido Kleve yapacak. 4. hakem ise Mike Pickel.
 
0' Dakika : Apollon maça kalede Hidi, savunmada Vasiliou, Charalambous, Merkis, Dananae; orta alanda Robert, Gullon, Kyriakou, Konstantinou; hücumda Grigorie ve Roberto ilk 11'i ile başlıyor.
 
0' Dakika : Trabzonspor kalede Onur, savunmada; Bosingwa, Mustafa Yumlu, Bamba, Kadir Keleş orta sahada; Soner, Colman, Zokora forvette ise Olcan, Henrique ve Malouda 11'i ile sahaya çıkacak.
 
0' Dakika : UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında temsilcimiz Trabzonspor Hüseyin Avni Aker Stadında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apollon ile karşılaşıyor.

Bu habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!
Yorum Yaz

VİDEO GALERİ

Hırsızlara meydan dayağı
 • Hırsızlara meydan dayağı
 • Adana'da tahliye olan polisleri aileleri böyle karşıladı
 • Cemile Bayraktar: Bağış'ın çekilmesi lazım
 • Bakırköy de silahlı çatışma


YAZARLAR

 • Erhan BAŞYURTErhan BAŞYURTTürk okullarını kapatma girişimi 'akıl tutulması'dır...
 • Nazlı ILICAKNazlı ILICAKMuhaberat devleti!
 • Gülay GÖKTÜRKGülay GÖKTÜRKArzular, niyetler ve reel siyaset
 • Yavuz BAYDARYavuz BAYDARHukuk enkazı büyürken seyrediyoruz
 • Gökhan BACIKGökhan BACIKAB'ye şikâyet ihanet mi?
 • Adem Yavuz ARSLANAdem Yavuz ARSLANNeresinden tutacaksın?
 • Aykut IŞIKLARAykut IŞIKLARNerede o eski nöbetçi konuklar...
 • Yaşar ERDİNÇYaşar ERDİNÇİşsizlik sert düştü ama...
 • Bilal ÖZCANBilal ÖZCANKaleminden 'kahkaha' damlıyor!
 • Sadettin ORHANSadettin ORHANYanlış uzman çalıştırmayın
 • Mehmet YILMAZMehmet YILMAZ"Sivil, dindar, demokrat"
 • Erdoğan SÜZERErdoğan SÜZERDiyarbakır'a petrol, Zonguldak'a kömür, Trabzon'a hamsi payı!
Erhan BAŞYURTTürk okullarını kapatma girişimi 'akıl tutulması'dır...

FOTO GALERİ

 • Yurdum insanından güldüren kareler
 • Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirecek
 • Kanlı ay tutulması gerçekleşti
 • Evde bulundurmanız gereken 10 yağ
 • Google Glass satışa çıkıyor
 • Şavaş'ta topa tutulan kütüphane yenilendi
 • Günde 5 adet ceviz tüketin
 • Bu ormanda olanlara inanamayacaksınız
 • 2 milyar yaşındaki turizm harikası
Güldüren kareler
Kapat